Arbetsmiljökunskap i grund- och gymnasieskolan

Vi har startat ett pilotprojekt i syfte att undersöka arbetsmiljömedvetenhet samt behov av och möjliga vägar för att få in arbetsmiljökunskap i såväl grund- som gymnasieskolan.

Bakgrund

Skolan är redan idag arbetsmiljön för ett stort antal individer, såväl lärare och övrig skolpersonal som eleverna själva. Dessutom kommer alla de elever som idag går i skolan inträda arbetslivet i egenskap av arbetstagare, arbetsgivare eller både och vara berörda av förhållandena och kunskaperna inom arbetsmiljöområdet. Dock ter sig arbetsmiljökunskap och arbetsmiljömedvetenhet inte vara i fokus inom skolans område idag, i synnerhet bland elever och i utbildningsplanen.

Syfte

  • Att presentera en nulägesbild över arbetsmiljökunskap och arbetsmiljömedvetenhet inom skolan (såväl grund- som gymnasieskola).
  • Att öka medvetenheten om behovet av samt intresset för arbetsmiljökunskap inom skolans område.
  • Att undersöka möjligheterna för att integrera arbetsmiljökunskap i skolans mål och studieplan.

Så går arbetet till

Genomgång av styrdokument; intervjuer och workshops med yrkesgrupper som har ett särskilt ansvar såsom rektorer, lärare och yrkesvägledare; att fördjupa samtalet med skolor i en eller några valda kommuner (testbäddar). Efter att vi fått del av pilotprojektets resultat ska vi överväga om och hur vi kan fortsätta att arbeta vidare med konkreta förslag för att höja arbetsmiljömedvetenhet och arbetsmiljökunskap inom skolan.

Mål

Projektet kommer att redovisas i en rapport med rekommendationer för hur arbetet bör drivas framåt under kommande år.

Tidsplan:

100%
  • play_arrowUppstart: 1 oktober 2020
  • flagAvslut: 31 mars 2021