Hot och våld i arbetslivet

Hot och våld förekommer i olika omfattning i olika branscher, sektorer och yrkesgrupper. Vi sammanställer befintlig kunskap om utsatthet för hot och våld från tredje part inom ett urval av offentliga verksamheter.

Bakgrund

Hot och våld har stor påverkan på arbetsmiljön och frågorna är högt prioriterade i regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025. Hot och våld förekommer i olika omfattning i olika branscher, sektorer och yrkesgrupper. Utsatthetens påverkan på arbetsmiljön skiljer sig åt. Det finns sektorer där trenden är att hot och våld från tredje part ökar i omfattning och där arbetsmiljön påverkas på ett konkret och negativt sätt. I dessa sektorer bidrar fysiskt och psykiskt våld till psykisk ohälsa och sjukskrivning. Detta gäller i stor utsträckning kvinnodominerade verksamheter som utbildning och vård- och omsorg men även tjänstepersoner som arbetar med myndighetsutövning inom Migrationsverket och Socialtjänsten är utsatta. När det gäller hantering av hot och våld från tredje part har brister i arbetsmiljöarbete och arbetsgivaransvar identifierats, exempelvis bristande förmåga att hantera lagstiftning som delvis står i motsättning till varandra och därigenom riskerar att leda till arbetsmiljöproblem. Forskning visar att organisatoriska insatser där arbetsmiljön, kvalitet och verksamhet integreras främjar hanteringen av arbetsmiljöproblemen.

Syfte

Projektet syftar till att sammanställa befintlig kunskap om utsatthet för hot och våld från tredje part inom ett urval av offentliga verksamheter samt identifiera organisatoriska motåtgärder för att minska och motverka personalens utsatthet. Vi bedömer att en stärkt förmåga att förebygga och åtgärda hot- och våldsproblematik har stor potentiell påverkan på arbetsmiljön. Uppdraget innebär att:
  1. studera effekter av hot och våld i arbetet på de anställdas arbetsmiljö och arbetssituation.
  2. identifiera motåtgärder för att minska och motverka personalens utsatthet.

Tidsplan

77%
Sep 22
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
  • play_arrowUppstart : 1 september 2022
  • flagAvslut: 31 december 2024