Vi söker goda exempel inom kvalitet, arbetsmiljö eller säkerhet – har ni ett?

På uppdrag av myndigheten skriver forskare från Högskolan i Gävle en rapport om hot och våld i arbetslivet inom vård, skola och omsorg. En del av rapporten ska beskriva goda exempel från kommuner, regioner och kommunala bolag.

Vad menar vi med ett gott exempel?

Vi samlar goda exempel utifrån en bred ansats. Exempelvis är vi intresserade av åtgärder kopplade till både det systematiska arbetsmiljöarbetet, det systematiska säkerhetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan också handla om åtgärder som framför allt är främjande (som exempelvis att skapa lugna miljöer), men också förebyggande (att undersöka risker och åtgärda dem) och efterhjälpande åtgärder (att ha ett bra stöd när något hänt, lära av händelser med mera).

Har ni ett gott exempel?

Om ni har ett gott exempel – dela med er till oss genom att svara på några frågor. Skicka gärna mejl och länk vidare till personer du tror har ett gott exempel att berätta om.
Ta mig till enkäten!

Du kan även scanna QR-koden för att besvara enkäten.

Har ni exempel på konkreta åtgärder som fungerat särskilt väl, eller är hela systemet för att förebygga hot och våld ett gott exempel, eller har ni vänt en negativ trend eller lyckats behålla en låg nivå av utsatthet?

Goda exempel kan finnas inom olika områden:

  • Den fysiska arbetsmiljön, som exempelvis ha miljöer som främjar lugn, bra ljudmiljöer, ordning och reda i verksamheten, miljöer som inte innehåller något som kan användas som tillhyggen, att mötesrum är säkra, larm, säkra dörrar och fönster, bra personlig säkerhet och utrustning.
  • Den organisatoriska arbetsmiljön, som exempelvis att ha en rimlig arbetsbelastning som inte sprider stress, bra bemanning, rätt kompetens för uppdraget, förmåga till kommunikation och bemötande i olika situationer (gränssättning, konflikter, lämna svåra besked med mera), att verksamheten uppfattas begriplig genom exempelvis scheman, översikter, tydliga rutiner, riktlinjer, lärande genom exempel.
  • Den sociala arbetsmiljön, som exempelvis att kommunikationen i arbetsgruppen fungerar bra, att samarbetet fungerar fint så att medarbetare kan hjälpas åt i olika svåra situationer, att det finns en delaktighet.
  • Den digitala arbetsmiljön, som exempelvis policy för närvaro på sociala medier, rutiner för kommunikation digitalt, kanaler för klagomål med mera.

Känner ni igen er i något av ovan? Då kan ni vara det goda exempel som vi söker.
Hoppas du vill hjälpa oss att hitta ett gott exempel!

Läs om hur Högskolan i Gävle hanterar dina personuppgifter.

Vi sammanställer kunskap om hot och våld i arbetslivet

Hot och våld förekommer i olika omfattning i olika branscher, sektorer och yrkesgrupper. Vi sammanställer befintlig kunskap om utsatthet för hot och våld från tredje part inom ett urval av offentliga verksamheter.

Mer om projektet – Hot och våld i arbetslivet