Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation.

Bakgrund

Befintlig kunskap indikerar stora brister i arbetsmiljösituationen för hbtq-personer. Studier visar bland annat att dessa individer oftare är utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing på arbetsplatsen, samt att personer med transerfarenhet tycks vara särskilt utsatta.

Vi har fått i uppdrag från regeringen att hämta in och ställa samman kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners arbetsmiljö. I uppdraget ingår också att sprida kunskapen, så att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare samt skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

Mot bakgrund av regeringsbeslutet har Myndigheten för arbetsmiljökunskap initierat ett projekt med plan att genomföra en kunskapssammanställning innehållandes två systematiska litteraturöversikter.

attach_fileLäs om uppdraget på regeringens webbplats

Syfte

Det övergripande syftet med kunskapssammanställningarna är att kartlägga och sammanfatta befintlig forskning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer. En översikt ska fokusera på arbetsmiljösituationen för homo- och bisexuella personer, och en andra ska fokusera på könsidentitet/könsuttryck, med särskilt fokus på transpersoners arbetsmiljösituation.

Följande frågor kan stå som utgångspunkt för det inledande arbetet med de systematiska litteraturöversikterna:

  • Vilka faktorer utröner forskningen som särskilt kännetecknande för hbtq-personers arbetsmiljö?
  • Vilka huvudsakliga arbetsmiljörisker har identifierats i denna grupps arbetsmiljö? Vilka friskfaktorer har identifierats?
  • Hur skiljer sig arbetsmiljösituationen för homo-, bi-, trans- och queer-personer? Finns gemensamma beröringspunkter? Finns viktiga skillnader?
  • Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats, det vill säga där arbetsmiljön för hbtq-personer upplevs vara god av vederbörande?

Typ

Tidsplan

100%
question_answer

Delredovisning

2021-06-30
check

Slutredovisning till regeringen

2022-06-30
question_answer

Medverkan i Stockholm Pride

2022-08-03
question_answer

Webbinarium

2022-11-23
Jul 20
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
  • play_arrowStart: 1 juli 2020
  • question_answerDelredovisning: 30 juni 2021
  • checkSlutredovisning till regeringen: 30 juni 2022
  • question_answerMedverkan i Stockholm Pride: 3 augusti 2022
  • question_answerWebbinarium: 23 november 2022
  • flagSpridningsaktiviteter: 30 november 2022