Viktigt arbete för att alla ska känna sig inkluderade på sina arbetsplatser

Vi tar fram en forskningsbaserad guide för att hjälpa chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser att skapa en mer inkluderande arbetsplats för hbtqi-personer.

Med guiden vill vi sprida kunskap om hur en arbetsmiljö kan skapas som är öppen och accepterande för alla, oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. Materialet kommer att ge praktiska verktyg för att hjälpa chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser att skapa en mer inkluderande arbetsplats. Guiden kommer att innehålla faktarutor, reflektionsfrågor och övningar för att ge/få stöd i arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

Sanny Shamoun, Myndigheten för arbetsmiljökunskap arbetar med den forskningsbaserade guiden.
format_quote

För att materialet ska bli användbart och praktiknära har vi bjudit in representanter från arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer att ingå i en referensgrupp under arbetets gång. Funktioner som vi är speciellt intresserad av att samla synpunkter och förslag från är chefer, HR och skyddsombud.

Med forskningen som grund

Ett tidigare regeringsuppdrag ”Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med fokus på transpersoners situation” visade att mikroaggressioner, diskriminering, trakasserier och sämre karriärmöjligheter är något av det som hbtqi-personer utsätts för på sina arbetsplatser. Resultaten från det uppdraget ligger till grund för den guide som vi nu tar fram.

Författare

Författarna till guiden är Andrea Eriksson från KTH och Sara Andersson från Stockholms universitet. De båda författarna genomförde även regeringsuppdraget.

Andrea Eriksson är docent i ergonomi vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem. Hennes forskning fokuserar främst på områdena ledarskap, organisatorisk och social arbetsmiljö.
Sara Andersson är postdoktor vid Stockholms universitet och lektor vid Högskolan Väst. Hennes forskning handlar bland annat om normer och maktstrukturer på platser där barn och unga vistas, samt i arbetslivet.

Översättning till engelska

Materialet beräknas vara färdigställt innan sommaren 2024. Resterande del av året kommer vi aktivt att arbeta med att kommunicera och sprida stödmaterialet så att det kan komma till praktisk nytta på arbetsplatserna. Eftersom det finns ett stort intresse för frågorna i Europa kommer vi även att översätta materialet till engelska.

Mer information om guiden:
Inkluderande arbetsplatser för hbtqi-personer

Mer information om regeringsuppdraget:
Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö