Projektet är avslutat

Du kan läsa mer om resultatet på webbsidan med våra publikationer.

Läs mer

Följa upp användningen av statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Vi har fått i uppdrag av regeringen att följa upp användningen av statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

Bakgrund

Den 11 februari 2021 beslutade regeringen om en femårig arbetsmiljöstrategi. Ett av strategins delmål är ett hållbart arbetsliv och att alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.

En god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att säkerställa kompetens­ försörjningen inom vården och äldreomsorgen och den behöver därför bli bättre. Regeringen har därför givit Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till regionerna och kommunerna för att främja ett hållbart arbetsliv.

Kommuner och regioner ges genom statsbidraget möjlighet att ansöka om och få finansiering av projekt med syfte att uppnå ett mer hållbart arbetsliv genom förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller som även kan innebära arbetstidsförkortning.

Läs mer om regeringsuppdraget på Regeringskansliets webbplats

Syfte och mål

Regeringen anser att det är angeläget att statsbidraget som syftar till att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg får avsedda effekter och resultat i verksamheterna och att personalen upplever att förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv stärks. Det är även viktigt att projekt som prövas och som bedöms kunna bidra till ett hållbart arbetsliv får spridning i landet.

Regeringen ger därför Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att analysera och bedöma resultatet av statsbidraget samt att identifiera framgångsrika projekt och bidra till deras spridning. Spridningen kan göras på olika sätt och genomföras i samverkan med lämpliga aktörer såsom Socialstyrelsen och SKR.

Tidsplan

100%

keyboard_arrow_downDelredovisning Regeringskansliet

2023-04-01
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
  • play_arrowStart: 1 januari 2022
  • keyboard_arrow_downDelredovisning Regeringskansliet: 1 april 2023
  • flagAvslut: 1 april 2024