Uppföljning av statsbidrag inom vård- och omsorg

I januari 2022 fick vi i uppdrag att följa upp användningen av det statsbidrag som riktas till regioner och kommuner i syfte att främja ett hållbart arbetsliv. I uppdraget ingår att analysera och bedöma resultaten av statsbidragen samt att identifiera framgångsrika projekt som bedöms ha nationellt intresse och att bidra till deras spridning.

Vi har under hösten 2022 och vårvintern 2023 gjort ett strategiskt urval av projekt och påbörjat fallstudier. Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden är semi-strukturerade intervjuer som genomförs med medarbetare, chefer, projektledare eller motsvarande inom vård- och omsorgsverksamheter som tagit del av det aktuella statsbidraget. De verksamheter som ingår i uppföljningen väljs ut i syfte att fånga bredd och variation avseende storlek på verksamheten och geografisk placering samt i vad statsbidraget använts till.

Insatser för ett hållbart arbetsliv

Under de samtal som hittills genomförts med verksamhetsrepresentanter framkommer en stor variation i hur arbetet med att söka statsbidraget och genomförandet av utvecklingsarbetet organiserats, samt hur stora personalgrupper som berörts.

format_quote

En samstämmig bild från verksamheterna är att de uttrycker tacksamhet över möjligheten att få ta del av statsbidrag för att främja förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Statsbidraget har möjliggjort att aktiviteter som annars inte skulle kunna genomföras inom ordinarie verksamhetsbudget har kunnat initieras. Samtidigt påtalar verksamheterna att det finns en utmaning i att nå långsiktiga lösningar med tidsbegränsade bidrag.

Anna Fogelberg Eriksson, ansvarig expert för uppdraget

Förhoppning om att fler ska inspireras

Syftet med bidraget är att uppnå ett mer hållbart arbetsliv genom förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller.

format_quote

Ett hållbart arbetsliv är något som är bra både för brukare och personal. Fallstudierna som nu genomförs kommer att visa olika sätt att organisera ett sådant arbete och vilka förutsättningar som krävs. Förhoppningsvis kommer det att inspirera flera verksamheter i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.

Karin Sjöberg Forssberg, processledande analytiker hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Om uppdraget

Regeringen har gett Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att följa upp användningen av det statsbidrag som riktas till regioner och kommuner i syfte att främja ett hållbart arbetsliv. Statsbidraget är riktat till personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Regioner och kommuner ges möjlighet att söka medel för finansiering av projekt som syftar till att uppnå ett mer hållbart arbetsliv där alla kan, orkar och vill jobba ett helt arbetsliv. Uppdraget ska redovisas 1 april 2024.

Läs mer om uppdraget att följa upp användningen av statsbidraget.