Statsbidrag ska främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

En god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att säkerställa kompetensförsörjningen inom vården och äldreomsorgen. Kommuner och regioner ges genom statsbidrag möjlighet att ansöka om och få finansiering av projekt med syfte att uppnå ett mer hållbart arbetsliv för vård- och omsorgspersonal. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att följa upp användningen av statsbidraget.

Den 11 februari 2021 beslutade regeringen om en femårig arbetsmiljöstrategi. Ett av strategins delmål är ett hållbart arbetsliv och att alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv. Kommuner och regioner ges genom statsbidraget möjlighet att ansöka om och få finansiering av projekt med syfte att uppnå ett mer hållbart arbetsliv genom förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller genom att utveckla arbetstidsmodeller som även kan innebära arbetstidsförkortning.

Regeringen anser att det är viktigt att de projekt som prövas och som bedöms kunna bidra till ett hållbart arbetsliv får spridning i landet. Vi har därför fått uppdraget att bland annat analysera och bedöma resultatet av satsningen, till exempel om personal upplever att satsningen har stärkt förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Vi ska också sammanställa projekt vi bedömer har ett nationellt intresse och ge möjlighet för spridning av goda exempel.

format_quote

För att underlätta spridningen av hållbara arbetssätt är det viktigt att förstå både vad som fungerar och varför. Genom att fånga personalens upplevelser av vad som främjar ett hållbart arbetsliv hoppas vi inspirera och stödja arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser inom vård och äldreomsorg.

Karin Sjöberg Forssberg, processledande analytiker hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Anlitade experter

Till projektet har Anna Fogelberg Eriksson och Agneta Halvarsson Lundkvist anlitats som experter. Båda är universitetslektorer vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Huvudansvarig expert för projektet är docent Anna Fogelberg Eriksson.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2024 till Regeringskansliet.

Läs mer om projektet Följa upp användningen av statsbidraget för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg