Organisation

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att myndigheten leds av en generaldirektör. Det finns även ett insynsråd. Insynsrådet utövar tillsyn över verksamheten och ger råd till generaldirektören. Medlemmarna i insynsrådet utses av regeringen.

Den löpande verksamheten sker på tre olika enheter.

Enheten för analys och projekt arbetar bl.a. med att ta fram kunskapssammanställningar och med utvärderingar och analyser.

Enheten för kommunikation ansvarar för att sprida resultatet av myndighetens arbete så att kunskapen når rätt aktörer, som till exempel enskilda arbetsgivare.

Enheten för verksamhetsstöd sköter bl.a. myndighetens löpande arbete avseende ekonomi, administration, personalfrågor och arkiv.

Organisationsbeskrivning