Stöd till vår verksamhet

Vi har ett antal samverkansgrupper och råd som på olika vis stöttar vår verksamhet. Här kan du läsa om dem, dess funktion samt vilka som finns representerade i dem.

Insynsråd

Insynsrådets uppgift är att tillgodose behov av insyn i verksamheten, ge råd och stöd samt bidra med kompetens och kunskap. Vår generaldirektör är insynsrådets ordförande och ansvarar för att hålla insynsrådet informerat om verksamheten. Medlemmarna i insynsrådet är utsedda av regeringen och består av:

 • Maria Schönefeld, VD Prevent
 • Lena Leed, Administrativ chef, Jämställdhetsmyndigheten
 • Mikael Thålin, Professor, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
 • Ciczie Weidby, riksdagsledamot (V)
 • Johan Andersson, riksdagsledamot (S)
 • Elisabeth Björnsdotter Rahm, riksdagsledamot (M)

Kvalitetsråd

Kvalitetsrådet är en referensgrupp för frågor som rör kvaliteten i myndighetens arbete med rapporter, kunskapssammanställningar och utvärderingar. Rådet består av:

 • Cecilia Beskow, avdelningschef Forskning och utvärdering, Forte
 • Lotta Dellve, professor, Göteborgs universitet
 • Lydia Kwak, docent, Karolinska Institutet
 • Mats Djupsjöbacka, docent, Högskolan Gävle
 • Mattias Elg, professor, Linköpings universitet
 • Petra Lindfors, professor, Stockholms universitet
 • Olof Rosenqvist, forskare, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • Tuija Muhonen, professor, Malmö universitet

Samverkansgrupp Kunskap

Samverkansgrupp Kunskap är en samverkansarena kring aktuella frågor inom arbetsmiljöområdet. Gruppens roll är att bland annat att bidra med omvärldsbevakning, stödja myndigheten i prioritering av fokusområden samt påtala kunskapsluckor i aktuella frågor inom arbetsmiljöfrågor. Gruppen består av:

 • Anders Westlund – SKR
 • Cecilia Andersson – Svenskt näringsliv
 • Kerstin Wrisemo – Fremia
 • Tarja Nevala – Arbetsgivarverket
 • Lise-Lotte Argulander – Företagarna
 • Marie Boström – LO
 • Karin Fristedt – SACO
 • Erik Hallsenius – OFR
 • Ulrika Hagström – TCO
 • Daniel Gullstrand – PTK

Samverkansgrupp Företagshälsovården

Samverkansgrupp Företagshälsovården är en samverkansarena kring aktuella frågor inom företagshälsovården, bland annat olika yrkesgruppers situation inom företagshälsovård och liknande.  Gruppens roll är att bland annat att bidra med omvärldsbevakning, stödja myndigheten i prioritering av  fokusområden samt påtala kunskapsluckor i aktuella frågor inom arbetsmiljöfrågor. Gruppen består av:

 • Jan Rosén – Svenska Företagsläkarföreningen
 • Kristina Taylor – Sveriges psykologförbundet
 • Martin Andersson – Umeå Universitet
 • Maria Sjöberg – Riksföreningen för Företagssköterskor
 • Peter Munch af Rosenschöld – Sveriges företagshälsor
 • Teresia Nyman – EHSS