Remissvar

Vi blir ibland ombedda av regeringen, eller andra myndigheter, att ge synpunkter på förslag innan beslut ska fattas. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. På denna sida listas de remissvar vi skickat in.