Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid

Mycket i det traditionella arbetsmiljöarbetet har fokuserat på risker och problem, men arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador utan också vara ett hälsofrämjande arbete som skapar en god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har vi sammanställt friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Den 22 februari slutredovisades regeringsuppdraget ”Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid”. Friskfaktorer är faktorer som har utgångspunkt i det som fungerar bra och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö. Uppdraget har genomförts av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket och i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan.

Johan Stenmark, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– En stor del av vårt liv tillbringar vi på våra arbeten och det finns en nära koppling mellan arbete och individens hälsa och välmående. Därför är det viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar hur vi trivs i arbetslivet och hur hälsosam vår arbetsmiljö är. Ett hälsosamt arbetsliv är ett prioriterat område i den nya arbetsmiljöstrategin. Vi behöver fokusera på det som idag är hälsofrämjande i våra arbetsmiljöer för att fortsätta sträva efter ytterligare förbättringar för att skapa långsiktig hållbarhet och hälsa, säger Johan Stenmark projektledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Vad är friskfaktorer på organisatorisk nivå?

Friskfaktorer kan definieras som förhållanden som påverkar arbetsmiljön på så sätt att de främjar hälsa och bidrar till att arbetstagare bibehåller sin hälsa och kan arbeta och uppfylla sina och arbetets mål över tid. Organisatorisk nivå definieras som de förutsättningar som genereras genom strategier, styrning och ledning på en central nivå, oftast genom den högsta verksamhetsansvariga ledningen.

Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid

Projektledare Johan Stenmark från Myndigheten för arbetsmiljö och Bernt Nilsson från Arbetsmiljöverket har tillsammans med en projektgrupp arbetat med att sammanställa och redovisa friskfaktorer. En del av uppdraget handlar om att sammanställa friskfaktorer på organisatorisk nivå och en del av uppdraget handlar om att hitta användbara mått för att kunna mäta och följa upp vilka faktorer som är hälsofrämjande i arbetsmiljö.

– För att fortsätta det framtida arbetet med friskfaktorer behövs ytterligare studier, forskning och utvecklingsprojekt för att utveckla mått som fungerar. Det friskfaktorer som vi identifierat i denna rapport är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att ta fram friskfaktorer på organisatorisknivå som går att mäta och följa övertid, säger projektledare Bernt Nilsson från Arbetsmiljöverket.

Resultat

Projektgruppen har granskat forskning och studier inom området och det visade sig att uttömmande forskning till stor del saknas men projektgruppen har ändå lyckats identifierat ett antal potentiella friskfaktorer på organisatorisk nivå som verkar hälsofrämjande. Det handlar om exempelvis rimligt antal arbetstagare under chef, tydliga utvecklingsmöjligheter, möjligheter för medarbetare att framföra idéer och kritik, tydliga mål, god kännedom om arbetstagares hälsa och sjukfrånvaro.
Efter en sammanställning av potentiella friskfaktorer och en djupare analys visade sig att det går att dela in friskfaktorer på en organisatorisk nivå i några övergripande teman.

Övergripande teman för friskfaktorer på organisatorisk nivå;

  • goda förutsättningar för ledarskap,
  • goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande,
  • goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation,
  • goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund,
  • goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro.

Friskfaktorer i den nya arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Den 11 februari fattade regering beslut om en ny arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Ett prioriterat område i strategin är att ge förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv och arbetsmiljöstrategi tar avstamp i hur vi kan utveckla de friskfaktorer som finns i arbetslivet. Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, företagare och verksamheter som samhället i stort.

Läs publikation:
Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid 


Relaterad information: