Kartlägga, mäta och följa faktorer som påverkar hur vi trivs i arbetslivet

Vilka faktorer påverkar hur vi trivs i arbetslivet och hur hälsosam vår arbetsmiljö är? I ett pågående regeringsuppdrag arbetar vi med att sammanställa och redovisa faktorer på organisatorisk nivå som har betydelse för hur vi mår på våra arbetsplatser och som kan mätas och följas över tid.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket har fått ett gemensamt uppdrag som ska slutrapporteras 2021. Uppdraget genomförs i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan.

Ta till vara på resultat från tidigare projekt

Tillsammans med analytikerna Johan Stenmark och Annette Nylund deltar medarbetare från Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan i arbetet med uppdraget. I gruppen finns en samlad kompetens från områdena organisatorisk och social arbetsmiljö, system och metoder för genomförande av kunskapssammanställningar samt statistiska undersökningar.

Kvinna i fåtölj.
Annette Nylund, analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

– Vi kommer nu att ägna det fortsatta arbetet åt att analysera hur befintliga och pågående undersökningar och statistiken som vi fått fram kan användas för att identifiera friskfaktorer. Vi undersöker om nya system eller metoder behöver utvecklas för att dessa faktorer ska kunna mätas och följas över tid. Det är dags att vi kan belysa vad som får oss att må bra på våra arbeten på ett rättvisande sätt, säger Annette Nylund senior analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Resultatet från vårt tidigare uppdrag – att sammanställa friskfaktorer – tillsammans med annan befintlig kunskap ska ligga till grund för uppdraget.

– Traditionellt arbetsmiljöarbete har fokuserat på att identifiera risker och problem för att skydda arbetstagare från skador och sjukdomar, men arbetsmiljöarbetet ska också vara hälsofrämjande och skapa en god hälsa. Eftersom vi tillbringar en stor del av våra liv på ett arbete är det viktigt att kartlägga vad som får oss att må bra på våra jobb, säger Johan Stenmark analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Bakgrund till uppdraget

Arbetsmiljörelaterade problem kopplade till stress och psykisk ohälsa har ökat vid sidan av de mer traditionella fysiska arbetsmiljöproblemen. 2015 beslutade regeringen om en ny strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa där syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete, med ett gemensamt ansvarstagande inom ordinarie strukturer. Att skapa hälsosamma arbetsplatser är en viktig del för att förebygga och motverka psykisk ohälsa. Uppdraget delrapporterades i samband med årsredovisningen för 2019 och slutrapporteras under 2021.