Vi undersöker hur arbetsmiljön i grundskolan påverkades under coronapandemin

Som en del i regeringsuppdraget "Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön" genomför vi en enkät- och intervjustudie i syfte att utreda hur arbetsmiljön i grundskolan påverkades under pandemin.

Lärare är en av de största arbetstagargrupperna i landet. Under läsåret 2021/22 arbetade totalt 91 000 lärare, omräknat till heltidstjänster inom grundskolan i Sverige enligt statistik från Skolverket. Under coronapandemin var den svenska grundskolan öppen som vanligt och det fanns begränsade möjligheter till arbete på distans.

Robert Ljung, processledande analytiker i delprojektet ”Arbetsmiljö i grundskolan under pandemin”.
format_quote

Under pandemin sattes grundskolan i Sverige under press på många vis och varje skola arbetade aktivt för att hålla skolan öppen och samtidigt förhindra smittspridning. Trots ökad sjukfrånvaro genomfördes undervisningen oförtrutet genom anpassningar som exempelvis schemajusteringar, nya rutiner och förändrade undervisningsmetoder. I vår studie frågar vi lärare och rektorer i Sverige om hur det var att arbeta i grundskolan under coronapandemin.

I Skolverkets rapport ” Covid-19-pandemins påverkan på elevhälsa och arbetsmiljö i grundskolan” nämns hur lärares arbete inom grundskolan i hög grad påverkades genom exempelvis ökad arbetsbelastning, problem med personalförsörjning, ökad administration och svårigheter att införa smittskyddsåtgärder. 

Lärare och rektorer intervjuas för studien

Med bakgrund av ovanstående kommer vi genomföra en enkät- och intervjustudie i syfte att undersöka hur arbetsmiljön inom grundskolan påverkas av en pandemi på kort och lång sikt. Studien kommer att bygga på ca 1000 enkätsvar från grundskollärare, ca 50 intervjuer med grundskollärare. Förutom intervjuer och enkätsvar från lärare kommer även rektorer att intervjuas.  

Arbetet är igång – rapport publiceras i mars 2023

Projektet leds av processledande analytiker Robert Ljung som under våren genomfört förstudier, planeringsarbete och viktiga rekryteringar. Under sensommaren påbörjades datainsamlingen och under oktober kommer ett analysseminarium att genomföras. Resultaten från analysen kommer sammanfattas och levereras i en rapport till Arbetsmarknadsdepartementet den 15 mars 2023 för att därefter kommuniceras till berörda aktörer under våren 2023.  

Om regeringsuppdraget – Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö

Grundskolans arbetsmiljö under pandemin är en av flera yrkeskategorier som undersöks inom ramen för regeringsuppdraget Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön.  

Läs mer om regeringsuppdraget  

Till sidan om projektet Arbetsmiljön i grundskolan