Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin

I detta delprojekt inom regeringsuppdraget Coronapandemins påverkan på arbetsmiljön kartlägger vi pandemins inverkan på arbetsmiljön för personal inom grundskolan.

Bakgrund 

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. Myndigheten kommer att studera flera olika yrkesgrupper med syftet att kartlägga hur arbetssituationen var i olika branscher under coronapandemin. 

Lärare är en av de största arbetstagargrupperna i landet. Enligt Skolverkets statistik finns det sammanlagt närmare 200 000 lärare i fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt Komvux.  Samtidigt som lärare är en stor arbetstagargrupp har lärares arbete i hög grad påverkats av pandemin. Det finns flera rapporter som visar på att pandemin på flera sätt medfört förändrade förutsättningar för arbetet och arbetsmiljön i skolan. 

Syfte 

Det övergripande syftet med uppdraget är att kartlägga och analysera coronapandemins konsekvenser för personal inom grundskolans arbetsmiljö genom en enkätstudie och intervjuer med lärare och rektorer.

Resultaten kommer beskrivas i en rapport som publiceras i samband med redovisningen av regeringsuppdraget coronapandemins påverkan på arbetsmiljön den 15:e mars 2023. 

Resultat

Nu finns publikationen Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin att läsa eller ladda ner.

Tidsplan

100%
Maj 22
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 1 maj 2022
  • flagSlutredovisning: 1 maj 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: