Uppdraget om arbetsmiljö och hälsa inom hälso- och sjukvården redovisat för regeringen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har genomfört och redovisat uppdraget ”Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal” fredag 1 december.

Uppdraget knyter an till regerings arbetsmiljöstrategi och ska bidra till ett hållbart, hälsosamt och tryggt arbetsliv. I uppdraget ingår att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser. I arbetet med att inhämta och sammanställa kunskapen delades uppdraget upp i fyra delstudier, för att belysa hälso- och sjukvården från olika perspektiv och kunna ge en bred bild av arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal.  

– Vi tror att med materialet vi har sammanställt från aktuell nordisk forskning bidrar till kunskap som kan användas i praktiken här och för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården runt om i Sverige, säger Thomas Nessen, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Bild på Thomas Nessen
Thomas Nessen, processledande analytiker Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

De fyra delstudierna är: 

  • En kunskapssammanställning om nordisk forskning för hälso- och sjukvårdspersonals arbetsmiljö och hälsa som identifierar risk- och friskfaktorer på organisatorisk nivå.  
  • En intervjustudie hur nyckelaktörer ser på risk- och friskfaktorer, vilka åtgärder som kan vara värdefulla och vilken ytterligare kunskap som behövs för att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete.  
  • En kunskapssammanställning baserat på tidigare översikters resultat från arbetsplatsnära psykosociala interventioner som fokuserar på god hälsa för hälso- och sjukvårdspersonal.  
  • En enkätundersökning med ett urval av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i den svenska kommunala och regionala vården. Här undersöktes hur dessa grupper upplever delar av sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö samt hälsa, och även erfarenheter kring hot och våld. 

Resultatet identifierar riskfaktorer kopplade till organisationsnivå

Resultatet av studierna visar bland annat att de arbetsmiljörisker och friskfaktorer som identifierats i den kommunala och regionala hälso- och sjukvården framför allt är kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det är också på organisatorisk nivå som det finns bäst förutsättningar att eliminera risker och främja friskfaktorer i arbetsmiljön. Fördelen med att fokusera på friskfaktorer är att de inte bara motverkar risker för ohälsa utan även skapar förbättringar som leder till ett långsiktigt hållbart arbetsliv för arbetstagarna.

Läs mer

Denna rapport publiceras på myndighetens webbplats och i myndighetens serie för rapporter. De olika delstudierna finns på myndighetens webbplats

Här kan du läsa mer och om ladda ner publikationerna