Tvärvetenskaplig konferens där forskare från olika discipliner och med olika perspektiv möts

Varje år håller Forum för arbetslivsforsknings (FALF) en nationell arbetslivskonferens. I år står FALF och Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet i tur att arrangera. Den 17–19 juni möts forskare under rubriken ”Sustainable HRM and Working-Life Practices” i Göteborg. Myndigheten för arbetsmiljökunskap medverkar med fem presentationer av pågående och avslutade projekt.

Konferensen samlar forskare från olika områden och med olika perspektiv som i år utforskar hur hållbara och hälsosamma arbetsmiljöer kan skapas för att attrahera, behålla och motivera både dagens och morgondagens arbetskraft. Eftersom konferens arrangeras tillsammans med den internationella HRM-konferensen kommer många internationella inslag och perspektiv att lyftas under dagarna.

Vi medverkar och presenterar fem projekt

För att få presentera ett projekt vid konferensen behöver en ansökan (abstract) skickas in och efter detta görs ett urval; och till den här konferensen har fem av våra projekt antagits. Vid konferensen presenteras projekten av myndighetens medarbetare och medverkande forskare. Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att representeras av Karin Sjöberg Forssberg, Annette Nylund och Marta Sousa-Ribeiro.

Annette Nylund från Myndigheten för arbetsmiljökunskap:

format_quote

Förutom att det är roligt att myndigheten fått förtroende att presentera så många projekt på årets konferens så ser jag fram mot att få ta del av internationell forskning, och nya perspektiv på hållbara arbetsmiljöer.

Utöver medarbetare deltar även Lena Abrahamsson, Lotta Dellve, Michael Knoll, Anne-Charlott Callerstig, Anneli Häyrén, Petra Lindfors, Mattias Elg och Jason Martin som arbetar på uppdrag av myndigheten.

Säkerhetskultur och säkerhetsbeteenden som förebygger risker i militär verksamhet

Säkerhetskultur och säkerhetsbeteenden är en viktig grundpelare inom militära verksamheter och som för de anställda innebär att de ständigt behöver vara medveten och förberedd på risker. Men att skapa och upprätthålla en god säkerhetskultur och säkerhetsbeteenden är en utmaning. I ett pågående projekt sammanställs kunskap om säkerhetskultur och säkerhetbeteenden som förebygger risker i militära verksamheter. Presenteras av Mattias Elg och Jason Martin från Linköpings universitet.

Läs mer om projektet – Arbetsmiljön inom militära verksamheter

Arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv

Arbetslivet förändras och utvecklas i allt snabbare takt och det förväntas att även arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete ska följa med samma takt. Det tas för givet att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser fortsatt ska vara säker, främja delaktighet samt uppmuntra till eget ansvar och lärande. Med den snabba utvecklingen ökar även kraven på arbetsgivares arbetsmiljöarbete. Under konferensen presenteras ett sammantaget resultat från tre publicerade rapporter med fokus på lärande arbetsorganisationer respektive arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv. Presenteras av Annette Nylund, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, Luleå universitet.

Läs mer om projektet – Arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv

Tystnadskultur

Vad är tystnadskultur – och hur påverkar den svenska arbetsplatser? Det är några av de frågor vi önskar få svar på i detta projekt som är uppdelat i tre studier. Förutom ett stort medialt intresse av utbredningen av tystnadskultur så efterfrågar arbetstagar- och arbetsgivarparterna både mer kunskap och att begreppet definieras tydligare. Lotta Dellve, Göteborgs universitet, håller i ett symposium på konferensen med medverkan av bland annat Michael Knoll, Leipzig universitet och Annette Nylund, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Läs mer om projektet – Tystnadskultur på arbetsplatsen

Sexuella trakasserier – en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser

Senare års forskning har visat hur sexuella trakasserier frodas i kränkande och ojämställda arbetsmiljöer. Utifrån ett genusperspektiv sammanställer myndigheten kunskap om vilka faktorer i arbetsmiljön som innebär ökade risker för att utsättas för trakasserier på grund av kön. Resultaten redovisas i en kunskapssammanställning årsskiftet 2024/2025.
Presenteras av Anne-Charlott Callerstig, Örebro universitet och Anneli Häyrén, Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

Läs mer om projektet – Sexuella trakasserier – en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser

En utvärdering av programmet ”Kvinnors arbetsmiljö”

Kvinnor svarar för en större del av sjukfrånvaron och lämnar arbetslivet i förtid i större utsträckning än män. 2011 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag av regeringen att utveckla och genomföra särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av belastningsskador. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har utvärderat delar av uppdraget. Petra Lindfors, Stockholms universitet, har på uppdrag av myndigheten författat utvärderingen och det är även Petra som presenterar den på konferensen.

En utvärdering av programmet Kvinnors arbetsmiljö

Om föreningen ”Forum för arbetslivsforskning” (FALF)

Föreningen är en central aktör för arbetslivsforskningen i Sverige och deltar i debatten om arbetslivsforskningens inriktning och finansiering. Föreningen initierar och främjar gemensamma forskningsprojekt. Dessutom driver föreningen ett nätverk för doktorander från olika lärosäten med intresse för arbetslivsfrågor. Under konferensen kommer det traditionsenligt att delas ut pris till årets avhandling, årets uppsats och årets publikation under konferensen.

Läs mer om – Forum för arbetslivsforskning