Arbetsmiljön inom militära verksamheter

Vi sammanställer kunskap om säkerhetskultur och säkerhetbeteenden som förebygger risker i militära verksamheter.

Bakgrund

Säkerhetsläget har stärkts i Sverige. Till exempel beslutade Säkerhetspolisen i augusti 2023 att höja terrorhotnivån till en fyra på en femgradig skala utifrån allvarliga hot som riktats mot Sverige och kan komma att påverka landets säkerhet.

Säkerhetskultur och säkerhetsbeteenden är en viktig grundpelare inom militära verksamheter och som för de anställda innebär att de ständigt behöver vara medveten och förberedd på risker. Men att skapa och upprätthålla en god säkerhetskultur och säkerhetsbeteenden är en utmaning.

Syfte och mål

Syftet är således att sammanställa aktuell forskning om säkerhetskultur och säkerhetsbeteenden inom militära verksamheters arbetsmiljöer i Sverige och andra jämförbara länder. I kunskapssammanställningen görs en systematisk litteraturöversikt av tidigare studier och sammanfattar kunskapsläget för att ge en aktuell helhetsbild och identifiera behov av framtida forskningsstudier.

Målet är att resultatet ska kunna användas som underlag till undervisningsmaterial av den svenska Försvarsmakten, men även andra länders försvarsmakter. Resultatet ska också kunna användas vid systematiskt arbetsmiljöarbete och planering av fortbildning av personal.

Frågeställningar som förväntas besvaras i studien

  • Vilka interventioner, arbetssätt eller metoder har visat sig bidra till en god säkerhetskultur eller säkerhetsbeteende på individ, grupp eller organisationsnivå inom militära verksamheter i såväl freds- som krissituationer?
  • Vilka faktorer i arbetsmiljön på individ, grupp och organisationsnivå främjar en god säkerhetskultur under både fred, kris och konflikt.
  • Skiljer sig säkerhetsföreskrifter i policyer och styrdokument och den faktisk hantering av säkerhetsbeteenden och hur kan det överbryggas?

Tidsplan

52%
article

Publicering av publikation

2024-12-01
Maj 23
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 1 maj 2023
  • articlePublicering av publikation : 1 december 2024
  • flagAvslut: 1 mars 2025