Arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv

Behovet av ökad kunskap om faktorerna bakom ett hållbart och hälsosamt arbetsliv är stort. Därför finns det ett behov av att belysa arbetsmiljö ur fler olika vinklar och med stöd av olika metoder.

Projektet har bestått av två parallella studier med motsvarande syfte och frågeställningar men med olika ansatser.

Två studier

Den ena rapporten är en kunskapssammanställning – ”Betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv”. I denna sammanställs nationell och internationell forskning om hur arbetsmiljöarbete genomförs i företag inom näringslivet, med fokus på om arbetsmiljöarbetet skiljer sig åt beroende på företagsstorlek eller arbetsorganisation.

I den andra rapporten ”Faktorer som bidragit till ett utvecklat arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet – fokus på lärande arbetsorganisationer och företagsstorlek studeras samband mellan arbetsmiljöarbete och företagsstorlek respektive arbetsorganisation” baserat på vår (Myndigheten för arbetsmiljökunskaps) elektroniska enkätundersökning (Organisering i svenskt arbetsliv 2019–2020).

I rapportens analyser belyses generella orsaker till skillnader i företagens grad av utvecklat arbetsmiljöarbete på näringslivsnivå baserat på data från företagsnivå.

Bakgrund

Vi har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys för att kunskap om arbetsmiljö ska komma till användning i praktiken. För att stärka detta arbete ska vi i vårt uppdrag följa och analysera utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Vi ska särskilt belysa arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling i olika branscher samt beakta ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. I vårt uppdrag ingår att stärka de små företagens arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljömålen att motverka risk, arbetsbelastning och stress, kränkande särbehandling och arbeta för ett tryggt och säkert samt jämlik arbetsmiljö, som också kännetecknas av bland annat utveckling, delaktighet, egenansvar och lärande. Våra analyser av arbetsmiljön syftar till att bidra med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken så att denna kan inriktas mot att bli än mer långsiktig och strategisk inom arbetsmiljöområdet, utan att mista sin skärpa i dagsaktuella arbetsmiljöfrågor.

Syfte och frågeställning

Syftet med kunskapssammanställningen är att identifiera vetenskapliga artiklar som belyser samband mellan arbetsmiljöarbete och företagsstorlek samt mellan arbetsmiljöarbete och arbetsorganisation inom näringslivet. I syftet ingår att värdera, sammanfatta och presentera resultaten i forskningen.

I analysrapportens belyses generella orsaker till skillnader i företagens grad av utvecklat arbetsmiljöarbete på näringslivsnivå baserat på data från företagsnivå men med fokus på företagets storlek och arbetsorganisation, särskilt med fokus på en lärande arbetsorganisation..

Följande två huvudfrågeställningar besvaras i båda rapporterna:

  • Är det skillnad i företagens grad av arbetsmiljöarbete beroende på företagsstorlek? Om det finns skillnader beroende på företagsstorlek, hur ser dessa skillnader ut?
    Företagen är indelade i olika storleksklasser där den minsta klassen har minst fem anställda i analysrapporten och i litteratursammanställningen ingår alla storleksklasser. De minsta/mindre företagsklasserna är i fokus i båda rapporterna.
  • Hur ser sambanden ut mellan grad av arbetsmiljöarbete och arbetsorganisation?
    I analysrapporten är fokus på lärande arbetsorganisation. I analysrapporten används en samlad faktor för lärande arbetsorganisation som är baserad på tre delmått: individuellt lärande (arbetstagarnas deltagande i lärande), deltagande/decentralisering (arbetstagarnas ansvar för planering och genomförande av arbetet), samt strukturellt lärande (andra strukturella förutsättningar för lärande i arbetet). I litteratursammaställningen är fokus på frågan om sättet att organisera arbetet skapar olika förutsättningar för företagets arbetsmiljöarbete?

Resultat

Analyserna presenteras i tre publikationer.

Tidsplan

95%
Jul 20
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
  • play_arrowStart: 1 juli 2020
  • flagAvslut: 30 september 2024

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: