Tystnadskultur

I detta projekt sammanställer vi kunskap om ohälsosam tystnadskultur i det svenska arbetslivet.

Bakgrund

De svenska forskningsstudierna inom fältet tystnadkultur är få till antalet och begränsade i sina frågeställningar. Det finns ett stort behov av ökad kunskap och att bredda fältet med hjälp av internationella studier och förnyade kartläggningar. Projektet är egeninitierat av Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Syfte

Syfte med projektet är att ta fram en kunskapssammanställning över den forskning och kunskap som finns om tystnadskultur i det svenska arbetslivet. Vidare att genomföra en kartläggning av arbetslivet för att bredda kunskapen om förekomsten av och orsaker till ohälsosam tystnadskultur i det svenska arbetslivet.

Ambitionen är också att bidra med underlag till vidareutveckling av metodstöd och därmed öka arbetsgivares och arbetstagares kompetens att förstå, förebygga och agera i det som benämns som en ohälsosam tystnadskultur.

Innehåll i korthet:

  • Fördjupa den svenska kunskapen om frågeställningen om ohälsosam tystnadskultur med stöd av den internationella forskningen
  • Komplettera de senaste genomförda internationella kunskapsöversikter inom fältet tystnadskultur med det svenska perspektivet på orsaken
  • En tydlig samlad beskrivning av den forskningslitteratur och annan litteratur som finns
  • Fördjupa kunskapen om branscher med stöd av den internationella forskningen
  • Bidra med en kartläggning som belyser tystnadskultur i arbetslivets olika branscher inom olika yrkesgrupper
  • Identifiera kunskapsluckor som kan utgöra underlag för kommande forskning inom forskningsfältet

Type