Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

I ett särskilt uppdrag till oss efterlyste regeringen en sammanställning över kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser (A2018/01349/ARM). I föreliggande rapport redovisar vi svar på detta uppdrag.

Om rapporten

I denna rapport summerar myndigheten slutsatserna från de fyra kunskapssammanställningarna som tagits fram för att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Områdena som det tagits fram kunskapssammanställningar inom är:

Beteckning

Rapport KS 2020:2

Mer om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser