Del 2. Hur var det på jobbet idag?

Det här är en artikelserie i sex delar som baseras på regeringsuppdraget ”Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser” och intervjuer med personer som reflekterar över innehållet i rapporten. I den andra delen möter vi Ann-Christine Larsson Bolle, VD för Folktandvården i Gävleborg.

Det finns 376 000 chefer och arbetsledare i Sverige, men det går inte riktigt med säkerhet att fastställa antalet. En av de 376 000 cheferna och arbetsledarna är Ann-Christine Larsson Bolle, idag vd för ett regionägt tandvårdbolag, Folktandvården Gävleborg AB, med cirka 500 medarbetare och tidigare bland annat kvalitetschef och patientsäkerhetschef i landets största koncern inom tand-, hälso- och sjukvård med 10 000 medarbetare.

Ann-Christine Larsson Bolle, hur var det på jobbet idag?

– Idag har jag använt hela mitt känsloregister som ledare och chef. I en pandemi och ansvar för en stor tandvårdsorganisation haglar frågor, oro, glädje och sorg tillsammans med utveckling och coachande samtal. Paletten har många ingredienser och jag upplever arbetsmiljön som ansträngd men givande, säger hon.

Ann-Christine refererar till rapporten ”Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser” och känner igen konflikten som professor Karolina Parding pratar om. I rapporten står det att det i organisationer, inte minst i offentlig sektor, kan uppstå konflikter kring vem som har tolkningsföreträde när arbetet ska organiseras och utföras. Ledningen eller de som utför arbetet?

– Absolut. Framförallt när professionen är inom vård och omsorg. Två roller som ofta skapar en konflikt är just vårdgivare kontra arbetsgivare, medarbetare kontra legitimerad vårdutövare. En matris som ska fungera är att skapa patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Två av varandra beroende parametrar, finns inte den ena så finns inte den andra. Tandvården är kunskapsstyrd och då måste ledningen ha förståelse för huvudprocessen, det vill säga tandvård.

– Om huvudprocessen är vård så måste ledningen vara tydlig med vilka stödfunktioner som ska finnas och vilka befogenheter dessa ska ha. Om ledningen inte har förståelse för vårdprocesserna kan det bli onödigt stora konflikter. En sådan konflikt är när pengar styr vårdprocessen istället för att en bra vårdprocess ger en god ekonomi och trygg arbetsmiljö. Därför måste professionen vara del av ledningen och medarbetarna delaktiga i att ta fram processer och mål.

Ann-Christin Larsson Bolle betonar vikten av att skapa struktur i en organisation.

– Det är extremt viktigt! Delaktighet och ansvar är ryggraden i en organisation. Tillitsbaserat ledarskap vet vi skapar ett mer delaktigt medarbetarskap. Våga fråga! Hur ser du som medarbetare att bolaget bör se ut om fem år? Hur ser du som medarbetare att vi ska nå dit?

Utmaning att attrahera unga tandläkare

Ann-Christin pratar om att delaktighet skapar förståelse och kunskap. Men det är lätt att fina ord stannar vid att vara fina ord. Här menar hon att en bestämd struktur i organisationen kan bidra till att det inte blir så.

– En konkret sak, i den bolagsövergripande ledningsgruppen hos mig byts några deltagare ut varje år för att inte få cementerade ledningsstrukturer utan skapa fler chefer med ett helikopterperspektiv. Det blir ringar på vattnet…

Inom många vårdorganisationer finns hierarkiska konflikter i arbetsmiljön, när till exempel medarbetare med lång och hög utbildning kan tycka att en chef med lägre utbildning inte fattar rätt beslut. En annan utmaning är att till exempel unga tandläkare, eller läkare, som ska vägledas in i yrket ofta önskar en klinikchef som är tandläkare eller läkare. Det vill säga attraktionen som arbetsgivare kan vara högre om chefen är en erfaren tandläkare eller läkare, även om ledaregenskaperna kan vara mindre bra.

Ann-Christin Larsson Bolle känner igen detta:

– Det finns alldeles för mycket hierarki kvar även i tandvården, tyvärr. En chef som är tandläkare har en betydligt lättare uppgift än en klinikchef som är tandhygienist eller tandsköterska. Ett moment 22, avslutar Ann-Christin Larsson Bolle.


Hur var det på jobbet idag?

Det här är en artikelserie i sex delar som baseras på regeringsuppdraget ”Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser” och intervjuer med personer som reflekterar över innehållet i rapporten.

Texter och intervjuer är gjorda av journalisten Ola Liljedahl.

Mer om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser