Åtgärdsplan och redovisning av åtgärder avseende ”En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025”

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i uppdrag av regeringen att ta fram en åtgärdsplan för tydliggöra vilka åtgärder som ska genomföras att nå arbetsmiljöstrategins uppsatta mål. Åtgärdsplanen ger en lägesbeskrivning av pågående arbete och beskriver resultatet av tidigare åtgärder.

Om arbetsmiljöstrategin och vårt uppdrag

Den 11 februari 2021 presenterade regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. I strategin förtydligades politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått en betydande roll i strategin och som ett första steg i arbetet lämnade vi den 31 augusti 2021 vår första åtgärdsplan till regeringen.

Åtgärdsplanen redovisas årligen till regeringen i form av en lägesbeskrivning av pågående arbete, en presentation av resultatet av vidtagna åtgärder och vid behov en uppdatering av åtgärdsplanen.

Regeringens arbetsmiljöstrategi – En god arbetsmiljö för framtiden 2021-2025

    Övrigt

    Typ av publikation

  • Publicerad

    20 mars 2023