Arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal under coronapandemin

Kunskapssammanställningen sammanfattar forskning om vilken inverkan coronapandemin hade på hälso- och sjukvårdsanställda samt vilken effekt interventioner hade för att förbättra arbetsmiljö och hälsa under pandemin.

Om publikationen

I en kunskapssammanställning har vi sammanfattat forskning om vilken inverkan coronapandemin hade på hälso- och sjukvårdsanställda över tid samt effekten av interventioner för att förbättra arbetsmiljö och hälsa.

Frågeställningar i kunskapssammanställningen:

1. Hur förändrades arbetsmiljön över tid inom hälso- och sjukvården under coronapandemin?
2. Vilka samband över tid mellan arbetsmiljö och personalens hälsa kan identifieras inom hälso- och sjukvården under coronapandemin?
3. Vilken effekt hade interventioner för att förbättra arbetsmiljö eller hälsa inom hälso- och sjukvården under coronapandemin?

Författare

Docent Anna Nyberg, Health Equity and Working Life (HEAL), Uppsala universitet

Docent Ingrid Demmelmaier, Uppsala universitet

Filosofie doktor Kristiina Rajaleid, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Medicine doktor Magnus Helgesson, Karolinska institutet

Medicine doktor Åsa Andersén, Uppsala universitet

Docent Ingrid Anderzén, Uppsala universitet

Forskningsassistent Beatrice Carpentsier, Uppsala universitet

Beteckning

Kunskapssammanställning 2023:2

Bakgrund

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap uppdraget att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige.

För att genomföra detta stora regeringsuppdrag initierande myndigheten fem olika projekt, vart och ett med fokus på någon eller några yrkesgrupper som särskilt påverkades av coronapandemin, samt för att belysa generella förändringar i arbetsmiljön såsom distansarbete och arbete i hybridorganisationer. Resultaten från myndighetens studier ger förhoppningsvis kunskaper om hur samhället kan hantera liknande samhällsstörningar och kriser i framtiden.

En sammanfattning av resultaten från alla ingående projekt finns i rapporten Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige (A2021/02355, A2021/02331 (delvis)).

Relaterade nyheter

Övrigt