Svenskarna om arbetsmiljön

Bryr vi oss om arbetsmiljö? I detta projekt undersöker vi attityderna till och kunskaperna om arbetsmiljö hos den svenska befolkningen.

Bakgrund

Myndigheten har i uppdrag att samla in, sammanställa och sprida forskningsbaserad kunskap om arbetsmiljö på ett sätt som är både begripligt och lättillgängligt. För att kunna göra det behöver vi förstå hur svenska folket tänker om arbetsmiljö och veta vad de redan vet om ämnet. Detta för att göra kunskapen mer tillgänglig och användbar.

Syfte

Insikterna som projektet genererar förväntas leda till mer effektiva utbildnings- och informationsstrategier, som inte bara höjer kunskapsnivån utan även stimulerar till en förbättrad arbetsmiljö. Projektet syftar också till att öka medvetenheten och diskussionen kring arbetsmiljöfrågor i samhället.

Genomförande

Tillsammans med arbetsmiljöexperter har myndigheten utformat en enkät under vintern 2023. Arbetsmarknadens parter har bidragit med synpunkter och delar av enkäten har utvecklats tillsammans med Arbetsmiljöverket utifrån deras enkätundersökning ”Attityder till arbetsmiljö” (2019).

Insamlingen och analys av data genomförs av Statistikmyndighet SCB.

Resultaten kommer att sammanställas i en rapport som sprids till arbetsgivare, fackföreningar, policyutvecklare och andra berörda intressenter.

Tidsplan

73%

articlePublikation publiceras

2024-11-01
Maj 23
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
  • play_arrowStart: 1 maj 2023
  • articlePublikation publiceras: 1 november 2024
  • flagAvslut: 31 december 2024