Svenskarnas attityder och kunskaper om arbetsmiljö undersöks

Hur viktiga är arbetsmiljöfrågor för svenskarna? Myndigheten lanserar nu ett projekt för att undersöka attityderna och kunskaperna om arbetsmiljö hos den svenska befolkningen.

Projektet syftar till att öka förståelsen för svenskarnas attityder till arbetsmiljöfrågor och den befintliga kunskapen om arbetsmiljöarbete. Målet är att identifiera attityder och kunskaper och hur dessa varierar mellan olika grupper, såsom kön, ålder, chefer, födelseland och utbildningsnivå.

”Att förstå svenskarnas attityder till arbetsmiljö är avgörande för att kunna utveckla riktade och effektiva insatser för en hållbar arbetsmiljö,” säger Johan Stenmark, analytiker inom projektet.

Samverkan bakom enkäten

Under vintern 2023 utformade myndigheten, tillsammans med arbetsmiljöexperter, en enkät. Arbetsmarknadens parter bidrog med värdefulla synpunkter, och delar av enkäten baserades på Arbetsmiljöverkets undersökning ”Arbetsmiljöattityder” från 2019.

10 000 svenskar deltar i undersökningen

Enkäten har skickats ut till 10 000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 20-64 år. Undersökningen, som genomfördes av SCB under februari och mars 2024, befinner sig nu i fasen för sammanställning av resultaten.

Rapporten publiceras i oktober 2024

-Vi ser fram emot att dela med oss av intressanta mönster och skillnader i uppfattningar och kunskaper om arbetsmiljö, säger Sverre Lundqvist, processledare och kommunikatör. Rapporten kommer att publiceras i slutet av oktober 2024, följt av en rad aktiviteter för att sprida resultaten.

För mer information om projektet, besök projektets sida och läs om ”Svenskarna om arbetsmiljön”.