Företagsläkare med kund

Samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare

Vi har fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser för att främja företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare. Inom ramen för uppdraget ska Myndigheten för arbetsmiljökunskap vara en koordinerande instans genom att bland annat samordna inblandade aktörer samt följa utvecklingen av relevanta utbildningsinsatser och nätverk för läkares specialistutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Uppdraget genomförs i samverkan med Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet. Därutöver ska myndigheten föra dialog med lärosäten, arbets- och miljömedicinska kliniker, arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer.

Läs mer om regeringsuppdraget på Regeringskansliets webbplats

Bakgrund

Yrkesverksamma läkares fortbildning sker i huvudsak genom lärande i det dagliga arbetet, interna utbildningsinsatser och kurser eller via uppdragsutbildning. Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas. I myndighetens rapport Utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården – utredning och möjliga lösningar framhåller myndigheten bland annat att utbildningarna fortsatt bör bedrivas i form av utbildning på högskole- och universitetsnivå samt att deltagande i utbildning bör underlättas genom att kurserna ges till exempel digitalt och på distans.

För klinisk samverkan, erfarenhetsutbyte och möjligheter till handledning anser myndigheten att det bör finnas nationella nätverk för aktörer som kan och vill anordna utbildning för läkare som arbetar inom företagshälsovård.

Syfte

I samordningen ska vi fungera som en sammanhållande instans för att samla information och stimulera förekomsten av relevanta utbildningsinsatser och uppstart av nationella nätverk. Exempelvis ska myndigheten koordinera åtgärder för att säkerställa fortsatt genomförande av fortbildningsinsatser för läkare med inriktning mot en specialitet inom arbetsmiljöområdet.

Uppdraget inbegriper att främja läkares möjligheter till fortbildning, god tillgång till handledare och studierektorer samt relevanta nätverk men inte att myndigheten själv ska vara en utbildningsanordnare.

Mål

En välfungerande företagshälsovård är viktig för ett gott arbetsmiljöarbete. Det är därför angeläget att kompetensförsörjningen avseende läkare inom företagshälsovården fungerar. Myndigheten ska samla olika aktörer, koordinera nätverksbygget och samordna insatserna för att sedan föreslå hur ansvaret kan lämnas över till lämplig aktör.

Tidsplan

18%
  • play_arrowStart: 1 januari 2022
  • flagMål: 1 februari 2024