Så arbetar vi för att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare

Vi har fått i uppdrag av regeringen att hitta vägar för att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare. Vad har hänt hittills? Här hittar du en statusuppdatering om uppdraget.

Behovet av kompetensförsörjning avseende läkare inom företagshälsovården har varit en utmaning under en längre tid men har på senare tid blivit alltmer akut då medelåldern hos läkarna i dag är hög, med förestående väntade pensionsavgångar. Enligt ett flertal utredningar kan flera av de utmaningar som ligger till grund för det ansträngda läget när det gäller kompetensförsörjningen kopplas till den aktuella och sedan en längre tid tillbaka rådande utbildningssituationen.

I november 2021 fick vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare och fungera som en sammanhållande instans för att samla information och stimulera förekomsten av relevanta utbildningsinsatser inom området. Uppdraget sker i samverkan med Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet.

Dialog med relevanta aktörer och parter har påbörjats

Från Myndigheten för arbetsmiljökunskap är det processledande analytikerna Pinar Aslan Akay och Mikael Nilsson som genomför uppdraget. De har under första halvåret 2022 haft flertal möten tillsammans med relevanta parter och aktörer för att bättre förstå de förutsättningar, utmaningar och möjligheter som finns vad gäller samordningen kring kompetensförsörjning avseende företagsläkare. Bland annat har samtal förts med Sveriges företagshälsor, Företagsläkarföreningen, representanter för AMM-kliniker och företagshälsobolag.

Dessutom planeras det för en kartläggning av befintliga nätverk för kompetensförsörjning inom företagshälsovården inletts i syfte att se vilka relevanta nätverk som existerar i dagsläget och om behov finns av att starta upp nya nätverk.

format_quote

Vi behöver lyssna av de olika aktörer som på olika sätt verkar inom området för att skapa oss en egen bild av aktuell problematik och möjligheter till förändring. Behövs det till exempel nya nätverk eller kan befintliga nätverk fungera i arbetet med att förbättra kompetensförsörjning av läkare?

Pinar Aslan Akay, Processledande analytiker

Intervjuer och samtal med relevanta aktörer under hösten 2022

Under hösten 2022 kommer diskussioner och samtal med relevanta aktörer och parter arrangeras med fokus på hur ett gemensamt arbete med företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare kan organiseras och starta i gång.

format_quote

Det finns flera viktiga organisationer och myndigheter som berörs av frågan om företagshälsovårdens kompetensförsörjning. Vår förhoppning är att workshopen i höst ska bana vägen för en samsyn och ett gemensamt arbete mellan berörda aktörer.

Regeringsuppdraget redovisas februari 2023

Alla aktiviteter som genomförs inom regeringsuppdraget kommer beskrivas skriftligt i en rapport som lämnas till regeringen i februari 2023.

Läs mer om projektet

Läs mer om projektet på sidan Samordna företagshälsovårdens kompetensförsörjning avseende läkare