Nationell strategi inom psykisk hälsa och suicid­prevention

Vi har fått i uppdrag av regeringen inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och ett flertal andra myndigheter.

Bakgrund

Psykisk ohälsa och suicid orsakar både stort mänskligt lidande och omfattande individuella och samhällsekonomiska konsekvenser. Spridningen av covid-19 kan komma att innebära att den psykiska ohälsan ökar i befolkningen. Det är därför angeläget att intensifiera det nationella arbetet med frågor som berör psykisk hälsa och suicidprevention. Under perioden 2015-2020 har flera åtgärder vidtagits för att stärka och utveckla insatserna inom området. Regeringen har gett Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att verka som nationella samordnande myndigheter inom området suicidprevention samt att bygga upp och utveckla den nationella samordningen inom området psykisk hälsa. Då regeringens nuvarande strategi löper ut i slutet av 2020 är det regeringens uppfattning att ett arbete med att ta fram en ny strategi behöver påbörjas skyndsamt.

Syfte

Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag inför det fortsatta arbetet och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Målsättningen är att stärka den statliga styrningen, att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs inom området av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.

Inom ramen för vår del av uppdraget genomför vi två övergripande översikter med fokusområde psykisk hälsa och arbetsmiljö samt suicidprevention och arbetsmiljö. Analyser av översikterna ska redovisas till Folkhälsomyndigheten den 1 september 2021.

Mer information

Folkhälsomyndigheten – Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Tidsplan

100%

checkRedovisning till Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten

2021-09-01

checkSocialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten delredovisning till regeringen

2021-12-31
Aug 20
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
  • play_arrowStart: 1 augusti 2020
  • checkRedovisning till Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten: 1 september 2021
  • checkSocialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten delredovisning till regeringen: 31 december 2021
  • flagSocialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten slutredovisning till regeringen: 1 september 2023