Risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst

Vi sammanställer kunskap som kännetecknar en hälsofrämjande arbetsmiljö för poliser.

Bakgrund

Arbetsrelaterad ohälsa som helt eller delvis sätter medarbetare ur spel minskar polisens förmåga att lösa sina uppgifter. En god arbetsmiljö är också viktig för att Polismyndigheten ska utgöra en attraktiv arbetsplats. Myndigheten står inför en stor expansion och förmågan att rekrytera, utveckla och behålla personal är avgörande för att de ska kunna lösa sitt uppdrag. En kunskapssammanställning skulle fylla en viktig kunskapslucka och vara värdefull ur ett nationellt såväl som ett internationellt perspektiv.

Syfte

Vi ska ta reda på hur de identifierade risk- och friskfaktorerna i arbetsmiljön kan hanteras genom främjande, förebyggande och åtgärdande arbetsmiljöarbete.

Frågeställningar som förväntas besvaras i studien:

  • Vilka risk- och friskfaktorer finns i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
  • Ser risk- och friskfaktorerna i arbetsmiljön olika ut beroende på bakgrund, exempelvis med avseende på ålder, kön, klass och migrationsbakgrund, samt sexuell läggning?
  • Vilka konkreta åtgärder har visat sig effektiva för att stärka den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Arbetet omfattas av studier genomförda i Sverige, EU-länder (Västeuropa), Storbritannien och Nya Zeeland.

Mål

Arbetet förväntas ge en bild av hur risk- och friskfaktorerna ser ut och hur de kan användas för att främja en god arbetsmiljö. Studiens resultat kan användas av polismyndigheten och andra blåljusmyndigheter i syfte att utveckla organisationens arbetsmiljöarbete, samt för att förebygga ohälsa på individnivå.

Tidsplan

93%

keyboard_arrow_downPublicering av publikation

2024-03-11
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
  • play_arrowStart: 1 januari 2023
  • keyboard_arrow_downPublicering av publikation: 11 mars 2024
  • flagAvslut: 31 augusti 2024