Vi gör en forskningsöversikt om polisens arbetsmiljö

Vi sammanställer kunskap om arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst. Syftet är att se vilka faktorer som utgör risker i arbetsmiljön, samt vad som påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt.

Arbetsrelaterad ohälsa inom poliskåren minskar polisens förmåga att lösa sina uppgifter. En god arbetsmiljö är också viktig för att myndigheten ska utgöra en attraktiv arbetsplats. Polismyndigheten står inför en stor expansion och förmågan att rekrytera, utveckla och behålla personal är avgörande för att de ska kunna lösa sitt uppdrag.

Ser arbetsmiljön olika ut beroende på bakgrund?

Vi sammanställer forskning om risk- och friskfaktorer i den fysiska, organisatoriska, sociala och operativa arbetsmiljön, samt om dessa ser olika ut beroende på den anställdes bakgrund. Skiljer sig risk- och friskfaktorerna åt beroende på ålder, kön, klass, migrationsbakgrund och sexuell läggning? Finns det åtgärder som har visat sig vara effektiva för att stärka arbetsmiljön?
Fokus riktas mot studier genomförda i Sverige, EU-länder (Västeuropa), Storbritannien och Nya Zeeland.

format_quote

Polisens arbete i yttre tjänst gör sektorn unik ur ett arbetsmiljöperspektiv. Att yrkeskåren utgör friska och välmående arbetsplatser är väsentligt för Sveriges trygghet och säkerhet, därför genomför vi det här arbetet.

Helene Johansson, processledande analytiker

Arbetsgrupp

Johanna Sundqvist, universitetslektor och biträdande föreståndare vid enheten för polisutbildningen, Umeå universitet, leder arbetet tillsammans med Mehdi Ghazinour, professor vid enheten för polisutbildningen, Umeå universitet, och Malin Eriksson, professor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Sammanställningen redovisas i en tryckt publikation våren 2024.

Läs mer om uppdraget: Risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst