Faktorer som bidragit till ett utvecklat arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet

I rapporten presenteras data baserad från en enkätundersökning som myndigheten genomförde 2019–2020. Resultatet av enkäten visar framförallt ett samband mellan lärande arbetsorganisation och arbetsmiljöarbete men också visst samband mellan företagsstorlek och arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet.

Om publikationen

Syftet med analysrapporten är att studera samband mellan arbetsmiljöarbete och företagsstorlek respektive arbetsorganisation. Data som ligger till grund för genomförda analyser baseras på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps elektroniska enkätundersökning (Organisering i svenskt arbetsliv 2019–2020). I rapportens analyser belyses generella orsaker till skillnader i företagens grad av utvecklat arbetsmiljöarbete på näringslivsnivå baserat på data från företagsnivå.

Författare

Annette Nylund, fil dr. i arbetsvetenskap, fil.lic. i ämnet industriell arbetsvetenskap, fil.kand. i nationalekonomi och statsvetenskap och processledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Annette Nylund har även genomfört de beräkningar som ingår i rapporten.

Bakgrund

Vi har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. I vårt uppdrag ingår särskilt att inom arbetsmiljöområdet följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Hösten 2020 genomförde vi en elektronisk enkätundersökning om arbetets organisering och arbetsmiljöarbetet före pandemin 2019 samt några övergripande frågor om arbetsmiljöåtgärder som vidtagit under 2020. Enkäten besvarades av företag och offentliga organisationer och utgör underlag för indikatorer och analys på organisatorisk nivå.

I rapporten ”Faktorer som bidragit till ett utvecklat arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet – fokus på lärande arbetsorganisationer och företagsstorlek studeras samband mellan arbetsmiljöarbete och företagsstorlek respektive arbetsorganisation” baserat på vår (Myndigheten för arbetsmiljökunskaps) elektroniska enkätundersökning (Organisering i svenskt arbetsliv 2019–2020).

    Övrigt

    Typ av publikation

  • Beteckning

    Rapport 2023:9

  • Publicerad

    16 november 2023