Betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv

Om publikationen

Kunskapssammanställningens syfte är att identifiera vetenskapliga artiklar som belyser samband mellan arbetsmiljöarbete och företagsstorlek samt mellan arbetsmiljöarbete och arbetsorganisation inom näringslivet.

Detta undersöks genom följande två frågeställningar:

  • Hur beskrivs arbetsmiljöarbete i relation till företagsstorlek? Vilka eventuella skillnader mellan små, medelstora och stora företag identifieras?
  • Hur beskrivs arbetsmiljöarbetet i relation till arbetsorganisation? Skapar sättet att organisera arbetet olika förutsättningar för företagets arbetsmiljöarbete?

Författare

  • Maria Johansson, filosofie doktor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
  • Anna Berg Jansson, filosofie doktor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
  • Leif Berglund, filosofie doktor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
  • Lena Abrahamsson, professor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet
  • Saila Piippola, filosofie doktor, arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Bakgrund

Vi har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys för att kunskap om arbetsmiljö ska komma till användning i praktiken. För att stärka detta arbete ska vi i vårt uppdrag följa och analysera utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Vi ska särskilt belysa arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling i olika branscher samt beakta ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. I vårt uppdrag ingår att stärka de små företagens arbetsmiljöarbete utifrån arbetsmiljömålen att motverka risk, arbetsbelastning och stress, kränkande särbehandling och arbeta för ett tryggt och säkert samt jämlik arbetsmiljö, som också kännetecknas av bland annat utveckling, delaktighet, egenansvar och lärande. Våra analyser av arbetsmiljön syftar till att bidra med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken så att denna kan inriktas mot att bli än mer långsiktig och strategisk inom arbetsmiljöområdet, utan att mista sin skärpa i dagsaktuella arbetsmiljöfrågor.