Analys av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Vi analyserar utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och belyser arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling.

Bakgrund

Vi har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. I vårt uppdrag ingår särskilt att inom arbetsmiljöområdet följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Syfte

Våra analyser av arbetsmiljön syftar till att bidra med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken så att denna kan inriktas mot att bli än mer långsiktig och strategisk inom arbetsmiljöområdet, utan att mista sin skärpa i dagsaktuella arbetsmiljöfrågor.

Uppdragets omfattning

Resultaten kommer att presenteras i en rapport per analysfråga och uppdraget innefattar fyra analysfrågor.

Två analyser besvarar frågan; hur har arbetslivet i Sverige förändrats över tid inom olika branscher, olika storleksklasser av företag och organisationer avseende:

  • God arbetsmiljö, i huvudsak avgränsad till sociala och organisatoriska förhållanden samt med hänsyn till verksamhetens produktionsförutsättningar som också inkluderar personalstruktur?
  • Arbetsmiljöarbete, i huvudsak avgränsad till det systematiska arbetsmiljöarbetet, här inkluderas den oberoende expertresurs som detta kan kräva samt med hänsyn till verksamhetens produktionsförutsättningar?

Övriga analysfrågor:

Mål

Analyserna för samtliga frågeställningar påbörjas år 2020 och avslutas år 2021. Resultaten kommer att presenteras i en rapport per analysfråga. Det vill säga analysprojektet ska sammantaget producera minst fyra rapporter som publiceras fortlöpande. Presentationen av resultaten ska vara lättillgänglig och kunna användas som underlag i evidensbaserad policyutveckling.

68%
  • play_arrowUppstart: 1 juli 2020
  • flagAvslut: 15 april 2022