Analys av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Vi analyserar utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och belyser arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling.

Bakgrund

Vi har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. I vårt uppdrag ingår särskilt att inom arbetsmiljöområdet följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Hösten 2020 genomförde vi en elektronisk enkätundersökning om arbetets organisering och arbetsmiljöarbetet före pandemin 2019 samt några övergripande frågor om arbetsmiljöåtgärder som vidtagit under 2020. Enkäten besvarades av företag och offentliga organisationer och utgör underlag för indikatorer och analys på organisatorisk nivå.

Enkätsvar från företagens ledningar om lärande och arbetsorganisation samt arbetsmiljöarbete kombineras med registerdata om företagsstruktur och utbildnings- och personalstruktur. Cirka 2500–3000 företag ingår i analyserna beroende på hur den studerade frågeställningen avgränsas. Projektet genomför studier inom flera teman som redovisas i enskilda rapporter som publiceras löpande under projekttiden fram till och med år 2023.

attach_fileEnkätfrågor - svensk version (Word)

Syfte

Våra analyser av arbetsmiljön syftar till att bidra med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken så att denna kan inriktas mot att bli än mer långsiktig och strategisk inom arbetsmiljöområdet, utan att mista sin skärpa i dagsaktuella arbetsmiljöfrågor.

Tidsplan

95%
Jul 20
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
  • play_arrowUppstart: 1 juli 2020
  • flagAvslut: 30 september 2024