Analys av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

Vi analyserar utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och belyser arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling.

Bakgrund

Vi har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. I vårt uppdrag ingår särskilt att inom arbetsmiljöområdet följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Hösten 2020 genomförde vi en elektronisk enkätundersökning om arbetets organisering och arbetsmiljöarbetet före pandemin 2019 samt några övergripande frågor om arbetsmiljöåtgärder som vidtagit under 2020. Enkäten besvarades av företag och offentliga organisationer.

Enkätsvar från företagens ledningar om arbetsmiljöåtgärder under 2020 används i rapporten och de kombineras med registerdata om företagsstruktur och utbildnings- och personalstruktur. Drygt 2500 företag ingår i analyserna.

attach_fileEnkätfrågor - Coronapandemins påverkan på verksamheten och arbetsmiljöarbetet 2020 (Word)

Syfte

Våra analyser av arbetsmiljön syftar till att bidra med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken så att denna kan inriktas mot att bli än mer långsiktig och strategisk inom arbetsmiljöområdet, utan att mista sin skärpa i dagsaktuella arbetsmiljöfrågor.

Uppdragets omfattning

Resultaten kommer att presenteras i en rapport per tema och uppdraget är indelat i fyra olika tema. Publicering av rapporterna sker löpande under projekttiden.

Mål

Analyserna för samtliga frågeställningar påbörjas år 2020 och avslutas år 2021. Resultaten kommer att presenteras i en rapport per tema. Det vill säga analysprojektet ska sammantaget producera minst fyra rapporter som publiceras fortlöpande. Presentationen av resultaten ska vara lättillgänglig och kunna användas som underlag i evidensbaserad policyutveckling.

Tidsplan

92%
  • play_arrowUppstart: 1 juli 2020
  • flagAvslut: 30 juni 2023