Frisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet

Rapporten presenterar fem olika analytiska indikatorer (mått) på organisatorisk nivå, fyra av dem belyser frisk och god arbetsmiljö och den femte belyser anställningsformer under det senaste decenniet i det svenska näringslivet, i låg- och högkonjunktur.

Resultat

Analyserna presenteras i en samlad publikation. Nu påbörjas arbetet med att sprida kunskap och resultat.

attach_fileFrisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet (pdf) attach_fileEnkätfrågor - svensk version (Word) attach_fileEngelsk summering/English summary (pdf)

Bakgrund

Vi har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys för att kunskap om arbetsmiljö ska komma till användning i praktiken. För att stärka detta arbete ska vi i vårt uppdrag följa och analysera utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Vi ska särskilt belysa arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling i olika branscher samt beakta ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.

Kunskapen om utvecklingen av arbetets organisering över tid är relativt låg. Någon enstaka studie fokuserar på effekter över tid men de flesta studier innehåller endast tvärsnittsdata. I denna studie visar vi utvecklingen med stöd av fem olika indikatorer som mäts vid fyra olika mättidpunkter 2009, 2012, 2015 och 2019–2020.

Denna analys är en del av projektet ”Analys av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete”. Projektet består av olika teman som redovisas i olika rapporter som publiceras löpande under projekttiden fram till och med år 2023.
Våra analyser av arbetsmiljön syftar till att bidra med kunskap som utvecklar arbetsmiljöpolitiken så att denna kan inriktas mot att bli än mer långsiktig och strategisk inom arbetsmiljöområdet, utan att mista sin skärpa i dagsaktuella arbetsmiljöfrågor.

Syfte och frågeställning

Syftet med analyserna i rapporten är att komplettera tidigare publicerade tvärsnittsstudier med studier som följer arbetets organisering under det senaste decenniet.

Indikatorer (mått) baserade på likvärdiga uppgifter om lärande i arbetet och arbetsorganisation för företag i det svenska näringslivet presenteras åren 2009, 2012, 2015 och 2019–2020.

Analyser av vilka av företagens produktionsförutsättningar som driver utvecklingen av indikatorerna ingår i rapporten. I analysen ingår också skillnaden mellan låg- och högkonjunktur.

Frisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet

Rapporten presenterar fem olika analytiska indikatorer (mått) som belyser lärande i arbetet och arbetsorganisation under det senaste decenniet i det svenska näringslivet, i låg- och högkonjunktur.
Fyra av indikatorerna belyser frisk och god arbetsmiljö under det senaste decenniet i det svenska näringslivet. En av indikatorerna belyser grad av flexibel anställningsform. Samtliga indikatorer är på organisatorisk nivå.

De fem indikatorerna (måtten) är:

 • Ett samlat mått på goda arbetsorganisationer
 • Deltagande/decentralisering (delindikator)
 • Individuellt lärande i arbetet (delindikator)
 • Strukturellt lärande i arbetet (delindikator)
 • Anställningsform

De fyra första måtten är egenskaper som även finns i den svenska arbetsmiljölagens kapitel två – arbetsmiljöns beskaffenhet – paragraf 1 (SFS 1977:1160).

Övrigt

 • Myndighetens egen undersökning – Organisering i svenskt arbetsliv 2019–2020.
 • En fördjupad bortfallsanalys om myndighetens egen undersökning – Organisering i svenskt arbetsliv 2019–2020.
 • Teknisk rapport med bilagor om undersökningen – Organisering i svenskt arbetsliv 2019–2020.

Typ

Tidsplan

100%
question_answer

Presentation vid webbinarium

2022-05-24
question_answer

Presentation vid PEROSH seminarium

2022-06-13
Nov 20
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
 • play_arrowUppstart: 1 november 2020
 • question_answerPresentation vid webbinarium: 24 maj 2022
 • question_answerPresentation vid PEROSH seminarium: 13 juni 2022
 • flagPublikation: 7 september 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: