Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Kompletterande promemoria till betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45).

I betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45) föreslogs en ny lag om behandling av personuppgifter vid myndigheten. Enligt lagen får myndigheten möjlighet att under vissa förutsättningar behandla tre kategorier av känsliga personuppgifter. Det rör sig om uppgifter gällande hälsa, etniskt ursprung samt medlemskap i fackförening. Efter att ett antal remissinstanser har ställt sig frågande till motiveringen av, och gränsdragningen mellan dessa tre kategorier och andra känsliga personuppgifter, har den aktuella kompletterande promemorian föreslagit att Myndigheten för arbetsmiljökunskap även ska få behandla känsliga uppgifter som avslöjar religiös eller filosofisk övertygelse eller en persons sexuella läggning.

I promemorian framhålls att eftersom kränkande särbehandling har en direkt inverkan på den organisatoriska och so iala arbetsmiljön, är studier av olika former av kränkande särbehandling viktiga för att öka kunskapen om arbetssjukdomar. För att kunna genomföra studier gällande kränkande särbehandling i arbetslivet bör myndigheten därför ges möjlighet att behandla känsliga uppgifter som är kopplade till diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen, inklusive trosuppfattning och sexuell läggning. Myndigheten för arbetsmiljökunskap delar denna uppfattning.

Utöver de kategorier av känsliga uppgifter som myndigheten föreslås få behandla finns det i dataskyddsförordningen ytterligare ett antal kategorier av känsliga personuppgifter. Det rör sig om personuppgifter som avslöjar ras eller politiska åsikter, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person samt uppgifter om en persons sexualliv. I promemorian görs bedömningen att myndighetens behov av att behandla sådana uppgifter är litet eller obefintligt och att myndigheten därför inte bör ges stöd i lagen för att behandla sådana uppgifter. Myndigheten för arbetsmiljökunskap delar den bedömningen.

Med hänsyn till det vi nu har anfört tillstyrker myndigheten samtliga förslag som lämnas i den kompletterande promemorian.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Nader Ahmadi. Nadja Grees har varit
föredragande.

Gävle, den 12 april 2019
Nader Ahmadi, generaldirektör