Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45).  

I det aktuella betänkandet finns ett förslag till ny lag om behandling av personuppgifter vid Mynak. Enligt utredarna har förslaget två huvudsyften; dels att ge Mynak möjlighet att behandla personuppgifter i den utsträckning som myndigheten behöver för att på ett ändamålsmässigt och effektivt sätt fullgöra sitt uppdrag, dels att fastställa ett ramverk för personuppgiftsbehandling som säkerställer ett tillfredsställande skydd för den personliga integriteten.

Mynak instämmer i utredningens bedömning att vår möjlighet att på ett ändamålsmässigt och effektivt sätt fullgöra vårt uppdrag inom rimlig tid skulle försvåras väsentligt om vi inte ges möjlighet att ha egna samlingar av avidentifierade personuppgifter. Mynak vill framhålla att detta särskilt gäller vårt uppdrag att utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer inom arbetsmiljöområdet, där vår bedömning är att arbetet inte enbart skulle försvåras väsentligt utan till och med bli ogenomförbart inom rimliga tidsramar utan en registerlag.

Mynak instämmer också i utredningens bedömning att de föreslagna bestämmelserna som syftar till att skydda den personliga integriteten för de registrerade, är tillräckliga för att utgöra ett tillfredsställande skydd. Mynak anser också, i likhet med utredningen, att införandet av en registerlag som ställer specifika krav på hur personuppgiftsbehandling får ske inom Mynaks verksamhet, innebär att andra aktörer får en tydligare insyn i hur personuppgifter får behandlas inom myndigheten.

Med hänsyn till det vi nu har anfört tillstyrker Mynak samtliga förslag som lämnas i SOU 2018:45. Gällande förslag 5.13 vill Mynak utveckla sina resonemang något.

5.13 Tillgång till personuppgifter inom Mynak

Mynak tillstyrker förslaget att tillgång till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Mynak vill betona att riktlinjer och rutiner för att säkerställa att myndigheten följer den föreslagna bestämmelsen kommer finnas på plats inför att den nya lagen föreslås träda i kraft (1 juli 2019). Mynak vill också framhålla att de personer som kan komma ifråga för arbete med de personuppgifter som vi föreslås få tillgång till, är myndighetens analytiker samt externa forskare som tillfälligt är kontrakterade för specifika uppdrag. Med andra ord rör det sig om ett mycket begränsat antal personer.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Nader Ahmadi. Nadja Grees har varit föredragande. I beredningen har också myndighetens dataskyddsombud Malin Åkerlund deltagit.

Gävle, den 25 september 2018
Nader Ahmadi, generaldirektör