En praktisk guide för att skapa inkluderande arbetsplatser för hbtqi-personer

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram en forskningsbaserad guide för arbetsplatser om hur de kan skapa en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och respekterade, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Guiden riktar sig till alla som arbetar på en arbetsplats - medarbetare, chef, HR-representant, skyddsombud eller facklig företrädare.

För att skapa en inkluderande arbetsplats är det viktigt att aktivt motverka arbetsmiljöproblem och diskriminering, men också att arbeta proaktivt för lika rättigheter och möjligheter. Guiden ger en överblick över viktiga frågor och aspekter av att skapa en god arbetsmiljö för hbtqi-personer. Innehållet riktar sig främst till arbetsorganisationer men delar i guiden kan med fördel även användas av till exempel ideella föreningar eller skolor.

Ladda hem eller läs:
God arbetsmiljö för hbtqi-personer – en forskningsbaserad guide

Andrea Eriksson, forskare och professor vid Avdelningen för ergonomi, Skolan för kemi, bioteknologi och Hälsa, KTH.
format_quote

Räkna med att arbetet med att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter måste bedrivas regelbundet och kräver engagemang från både chefer och anställda inom arbetsorganisationen.

Guiden består av fem delar

Introduktionen i guiden ger en beskrivning av hur olika roller kan arbeta med innehållet med fokus på chefer, skyddsombud och fackligt förtroendevalda, HR samt arbetsgrupper och individer. Den första delen ger även definitioner av organisatorisk och social arbetsmiljö och diskriminering. Den andra delen beskriver nyckelbegrepp som är bra att känna till och reflektionsövningar knutna till dessa begrepp.

Del tre och fyra ger sammanfattningar av teori och forskning samt reflektionsövningar och exempel för att få en ökad förståelse för teori och forskning. Den avslutande delen innehåller fördjupande reflektionsövningar och checklistor.

Från forskning till praktisk nytta

30 juni 2022 redovisade myndigheten ett regeringsuppdrag inhämta om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation. Resultaten visade behovet av ett material med konkreta verktyg och metoder, tydligt kopplat till forskning. Det efterfrågades även ett heltäckande material som behandlar både risk- och friskfaktorer, samt specifik vägledning vid transition. Dessutom önskades ett material med en neutral avsändare.

Författare och illustratör i nära samarbete

Andrea Eriksson från KTH och Sara Andersson från Stockholms universitet har på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap skrivit guiden. Andrea Eriksson, professor i ergonomi vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, har tidigare prisats för sitt arbete med praktiknära arbetsmaterial för hälsofrämjande ledarskap. Sara Andersson är postdoktor vid Stockholms universitet och lektor vid Högskolan Väst. Hennes forskning fokuserar bland annat på normer och maktstrukturer på platser där barn och unga vistas, samt i arbetslivet.

Illustratören Cecilia Birgerson Nordling har, på uppdrag av myndigheten, illustrerat den forskningsbaserade guiden. Illustrationerna har tagits fram i nära samarbete med författarna.

Exempel på illustration i guiden av Cecilia Birgerson Nordling.

Webbinarium och spridning av guiden i Europa

De större spridningsaktiviteterna sker till hösten. Den 22 oktober kommer vi att sända ett webbinarium, mer information publiceras senare. Men vi kommer att ”smygstarta” med några aktiviteter där mer information om guiden kommer att ges, bland annat den 31 juli då vi medverkar med ett seminarium under Stockholm Pride.

Myndigheten har också i uppdrag att följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor både i Europa och internationellt. Eftersom det finns ett stort intresse för frågorna i Europa kommer vi att översätta den forskningsbaserade guiden till engelska.

Mer information:
God arbetsmiljö för hbtqi-personer – en forskningsbaserad guide
Forskning blir till praktisk nytta!
Pilottesterna förbättrade guiden