Forskning blir till praktisk nytta!

I juni presenterar vi en forskningsbaserad guide för att hjälpa chefer, HR, arbetsgrupper, skyddsombud och andra nyckelpersoner att skapa en inkluderande arbetsplats för hbtqi-personer. Guiden baseras på ett tidigare genomfört uppdrag med fokus på hbtq-personers arbetsmiljö där resultaten visade behov av ett stödmaterial för praktisk användning på arbetsplatser.

Vi backar bandet till den 30 juni 2022. Vi redovisade då ett regeringsuppdrag om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Resultaten visade att mikroaggressioner, diskriminering, trakasserier och sämre karriärmöjligheter är något av det som hbtqi-personer utsätts för på sina arbetsplatser. I resultaten framkom även att det fanns ett behov av ett riktat och anpassat stödmaterial för chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

Camilla Wengelin, processledare och kommunikatör:

format_quote

Jag har varit med i hela processen, från arbetet med regeringsuppdraget, lyhördheten inför vad resultaten visade, till att vi nu kan erbjuda en forskningsbaserad guide som stöd på arbetsplatser. Jag är tacksam att få vara med nu när cirkeln sluts.

Engagerad referensgrupp

Ett av de första stegen för att få stöd i att utveckla ett användbart och praktiknära material var att knyta en referensgrupp till projektet. Förfrågan att ingå i gruppen skickades till representanter från arbetsmarknadens parter och olika intresseorganisationer. Under projektets gång har vi arbetat med totalt 18 deltagare som bidragit med förslag på upplägg och innehåll.

Andrea Eriksson en av två författare till guiden.
format_quote

Det har varit väldigt givande att få ta del av feedback och synpunkter från alla engagerade personer i referensgruppen och det är inte helt lätt att göra en perfekt guide som tar hänsyn till allas önskemål och behov. Men vi är övertygade att alla konstruktiva synpunkter som vi fått bidrar till att guiden är relevant och användbar för arbetsplatser.

I referensgruppen fanns representation från IF Metall, Polisförbundet, RFSL, Svenskt Näringsliv, Akademikerförbundet SSR, Transammans, Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK), Unionen, Byggnads, HR Föreningen, SACO, Akademiska Hus, LO, Vision, Implenia, Hålla Nollan och fackförbundet Kommunal.

Pilottestning av materialet

Ytterligare ett steg för att skapa ett praktiknära material togs när guiden pilottestades. Totalt deltog 61 personer med olika roller och funktioner: medarbetargrupper, chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR-representanter. Deltagarna var indelade i fem grupper och testerna genomfördes en halvdag per grupp.

  • Olika HR-roller testade innehåll och övningar riktade till den egna rollen.
  • Skyddsombud och fackliga företrädare/förtroendevalda testade relevanta delar och övningar riktade till målgrupp. Deltagarna kom från olika delar av landet och representerade olika fackförbund, bland annat IF Metall, Kommunal och Sveriges Lärare.
  • En grupp testade de övningar och relevanta delar som i guiden riktar sig till chefer och ledningsgrupper.
  • En grupp med undersköterskor provade och reflekterade kring övningarna som riktar sig till arbetsgrupper.
  • Även en grupp med socialsekreterare deltog för att testa och utvärdera övningar och innehåll riktade till arbetsgrupper.

De medverkande har representerat både offentlig och privat sektor, kommit från olika delar i landet och haft olika mycket kunskap om hbtqi-personer samt hbtqi-personers arbetsmiljö. Efter avslutad testning reviderades guiden utifrån deltagarnas synpunkter. Testningarna leddes av Sara Andersson, Andrea Eriksson och Carin Hellström och genomfördes under januari och februari 2024.

I dialog med myndigheter och intresseorganisationer

Delar av guiden refererar till Arbetsmiljöverkets och Diskrimineringsombudsmannens (DO) verksamhet och perspektiv. Därför har guiden speciellt granskats av respektive myndighet. Ulrich Stoetzer, sakkunnig organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, AV och Magdalena Sievers, utredare vid DO har inkommit med synpunkter från de båda myndigheterna.
Edward Summanen från Transammans (förbund för transpersoner och närstående) har granskat guiden utifrån ett hbtqi-perspektiv med fokus på terminologi och begrepp. Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR har speciellt tittat på guiden utifrån skyddsombudets perspektiv.

Illustrationer

Under arbetets gång och i nära samarbete med författarna har ett antal illustrationer tagits fram. Illustratören Cecilia Birgerson Nordling har på uppdrag av myndigheten illustrerat den forskningsbaserad guiden.

Exempel på en av Cecilia Birgerson Nordlings illustrationer till guiden.

Författarna till guiden

Författarna till guiden är Andrea Eriksson från KTH och Sara Andersson från Stockholms universitet. Andrea Eriksson är docent i ergonomi vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem. Hon har tidigare prisats för sitt arbete att ta fram ett praktiknära arbetsmaterial som stöttar ett hälsofrämjande ledarskap i olika verksamheter.

Från vänster Sara Andersson och Andrea Eriksson.

Sara Andersson är postdoktor vid Stockholms universitet och lektor vid Högskolan Väst. Hennes forskning handlar bland annat om normer och maktstrukturer på platser där barn och unga vistas, samt i arbetslivet.

Spridning av den forskningsbaserad guiden och översättning till engelska

Materialet kommer att vara färdigt i juni 2024 och den stora lanseringen med spridningsaktiviteter kommer ske till hösten. Men vi kommer att ”smygstarta” med några aktiviteter där mer information om guiden kommer att ges, bland annat den 4 juni medverkar författarna vid ett webbinarium som Nordiska ministerrådet arrangerar. Den 31 juli  kommer vi att medverka med ett seminarium under Stockholm Pride.

Myndigheten har även till uppgift att följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor inom Europa och internationellt. Eftersom det finns ett stort intresse för frågorna i Europa kommer vi även att översätta materialet till engelska.

Mer information:
Forskningsbaserad guide – om projektet
Regeringsuppdraget – Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö
Transgender people’s working conditions in the Nordic countries – webbinarium 4 juni