Lantbrukares psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa

Vi har beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på lantbrukares organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Bakgrund

Arbetsmiljöfrågor inom lantbruket har haft ett stort fokus på risker kopplat till den fysiska arbetsmiljön och ergonomi, eftersom lantbrukare har en stor risk för olyckor i arbete med djur, maskiner och fallolyckor. Några förklaringar till de höga olyckstalen har visats vara brist på kunskap, ensamarbete och stress.

Det är inte bara fysiska och ergonomiska aspekter som är viktiga för arbetsmiljön. Organisatoriska och sociala faktorer kan främja en god arbetsmiljö och förebygga risker för ohälsa. Organisatoriska faktorer som påverkar arbetsmiljön är exempelvis frågor relaterade till krav, resurser, delaktighet och handlingsutrymme. Sociala faktorer inkluderar ensamhet, socialt stöd, personlig utveckling, nätverk, eget ansvar, kontroll och inflytande över arbetssituationen.

Syfte

Sammanställa kunskap inom området genom att kartlägga och sammanfatta befintlig forskning som finns för lantbrukares organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta inkluderar hindrande och främjande arbetsmiljöaspekter, utmaningar och möjligheter.

Mål

Projektet ska ge en ökad kunskap och förståelse för hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön ser ut för lantbrukare och hur denna kan förbättras, samt hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas. Kunskapssammanställningen ska därmed kunna användas som kunskapsbas och vägledning för att fortsätta utveckla arbetsmiljöarbetet för lantbrukare. Kunskapssammanställningen kan bidra till att främja god arbetsmiljö och förebygga risker för ohälsa relaterade till organisatoriska och sociala förhållanden i lantbrukares arbetsmiljö

Typ

Tidsplan

100%
question_answer

Webbinarium Arbetsmiljö i fokus

2022-05-24
Maj 21
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
  • play_arrowStart: 1 maj 2021
  • question_answerWebbinarium Arbetsmiljö i fokus: 24 maj 2022
  • flagMål: 15 februari 2023