Lantbrukares arbetsmiljö granskas i ny kunskapssammanställning

Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att ta fram en kunskapssammanställning för att kartlägga lantbrukares arbetsmiljö – med fokus på sociala och organisatoriska faktorer.

Syftet med projektet är bland annat att öka förståelsen över lantbrukares arbetsmiljö idag. Materialet kommer att kunna användas som kunskapsbas och vägledning för att fortsätta utveckla och skapa ett främjande arbetsmiljöarbete för lantbrukare. Projektet påbörjas 1 maj 2021 och planeras avslutas sommaren 2022.

Anledningar till både hälsa och ohälsa bland lantbrukare kan vara att de utsätts för ett stort antal utmaningar och möjligheter i sin arbetsmiljö – vilka kan fungera både hindrande och främjande. Lantbrukare kan uppleva höga krav på att klara av ekonomin, att producera, samt krav på att fysiskt klara av sina arbetsuppgifter. Även yttre faktorer som påverkar arbetsmiljön kan uppfattas som svåra att påverka. Dessa inkluderar klimat, sjukdomar och skador på djur och natur, avgifter och krav på kunskaper relaterade till regelverk – men också negativa attityder från allmänheten.

Arbetsmiljöfrågor inom lantbruket har ofta haft fokus på risker kopplat till den fysiska arbetsmiljön och ergonomi, där lantbrukare löper en stor risk för olyckor i arbete med djur, maskiner och fallolyckor.

Organisatoriska och sociala faktorer spelar roll

Sociala faktorer kan handla om personlig utveckling, socialt stöd, eget ansvar, kontroll och inflytande över arbetssituationen. Organisatoriska faktorer inkluderar krav, resurser, delaktighet, handlingsutrymme och organisationskultur.

Bild på Thomas Nessen
Thomas Nessen, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, förklarar att det har identifierats ett behov av en övergripande sammanställning i detta område för att öka insikten om lantbrukares arbetsmiljö:

”Vi hoppas att den här sammanställningen kommer att kunna bidra till en ökad kunskap om lantbrukares arbetsmiljö, att vi får en bättre förståelse för lantbrukares arbete idag”, berättar Thomas.