Arbetsmiljö inom högskolesektorn

För att bidra till en mer hälsofrämjande arbetsmiljö på universitet och högskolor (högskolesektorn) sammanställer vi kunskap om arbetsmiljö inom den svenska högskolesektorn.

Hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet, stress kopplat till användande av digitala verktyg, hot och trakasserier, osäkra anställningsvillkor samt ständiga krav på att söka forskningsfinansiering är några av de arbetsmiljörisker som identifierats inom högskolesektorn. För att bidra till en mer hälsofrämjande arbetsmiljö för forskande och undervisande personal inom sektorn sammanställer vi kunskap om arbetsmiljön på svenska universitet och högskolor.

Bakgrund

Universitet och högskolor är den största arbetsgivaren i den statliga sektorn. Enligt Statistiska Centralbyrån uppgick antalet undervisande och forskande personal inom sektorn till 39 700 under 2022. En stor del av dessa är tidsbegränsade anställningar. Detta är kopplat till att forskare själva förväntas finansiera sin anställning genom att söka forskningsfinansiering från externa källor.

Vidare karaktäriseras högskolor och universitet av formella och informella hierarkier, som bland annat skapar skilda förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män.

Syfte

Syftet är att kartlägga arbetsmiljön för forskande och undervisande personal på svenska universitet och högskolor. Med arbetsmiljö menas såväl fysisk som organisatorisk och social.

Kunskapssammanställningen kommer beskriva:

  • Frisk- och riskfaktorer som har identifierats i forskning, både generellt och om det finns några grupper som är speciellt utsatta respektive gynnade.
  • Vilka konsekvenser arbetsmiljön kan få för hälsa och välbefinnande, samt för möjligheterna att bedriva forskning och undervisning.

Resultatet syftar till att vara till praktisk nytta för att vägleda hälsofrämjande och förebyggande organisatoriska interventioner, och för beslut avseende styrning, ledning och finansiering av forskning och undervisning.

Typ

Tidsplan

41%
check

Delredovisning

2024-04-01
article

Publikation publicerad

2024-09-04
Nov 23
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
  • play_arrowStart: 1 november 2023
  • checkDelredovisning: 1 april 2024
  • articlePublikation publicerad: 4 september 2024
  • flagAvslut: 5 december 2024