Interventioner för god psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården

Som en del av regeringsuppdraget "Att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal" presenterar vi en kunskapssammanställning om olika interventioners effekt på den psykosociala arbetsmiljön. Uppdraget har delats upp i fyra delprojekt, här presenteras ett av dem.

Om publikationen

Den här kunskapssammanställningen bygger på forskningsöversikter om interventioner och vilka resultat de har haft för att skapa friska och välmående arbetsplatser. Interventionerna har delats upp i individ- och organisationsinriktade.

Resultat

Olika former av mentala övningar i grupp är vanliga interventioner på individnivå, och gav vissa positiva resultat för medarbetares hälsa och välbefinnande. Minskade stressnivåer, ökad empati, ökad förståelse för en själv och andra samt ökad tillfredsställelse med arbetsplatsen var några effekter. Däremot påpekades i flera av de översikter som granskades att det var svårt att dra några slutsatser på grund av korta uppföljningsperioder.

Resultat av de organisatoriska interventionerna var bland annat lägre nivåer av upplevd utbrändhet, förbättrad arbetstillfredsställelse och reducerade stressnivåer. Det samlade resultatet av sammanställningen visar att både individinriktade och organisationsinriktade interventioner kan främja vårdpersonals hälsa och välbefinnande. Generellt sett var effekterna små, och författarna poängterar behovet av fler välgjorda studier.

Beteckning

2023:7

Relaterat

Interventioner på arbetsplatsen för förbättrad psykosocial arbetsmiljö i hälso- och sjukvården

Vi inhämtar och sammanställer kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer inom hälso- och sjukvården