Arbetsmiljöåtgärder i det svenska näringslivet under coronapandemin

Coronapandemin har haft stor påverkan på arbetslivet och arbetstagare i Sverige, precis som i övriga världen. På ett eller annat vis har vi alla haft ett uppdrag att minska smittspridningen på våra respektive arbetsplatser. Men vilka och hur omfattande är de arbetsmiljöåtgärder som företagen vidtagit? Vi har med stöd av nyligen insamlade data sammanställt en ögonblicksbild av åtgärder under coronapandemin 2020.

Pandemin som orsakats av coronaviruset har haft stor påverkan på arbetslivet och behovet av kunskap om pandemins påverkan är stort. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har därför gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att samlat in enkätdata som myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt och analyserat.

Enkäten har gått till drygt 4000 företag och offentliga organisationer och innehåller frågor om vidtagna arbetsmiljöåtgärder under coronapandemin. Drygt 2500 företagsledningar besvarade enkäten och svaren utgör underlag för analyserna i den aktuella rapporten. Behandling av urval och de insamlade uppgifterna har gjorts på ett sådant sätt att resultaten i studien kan generaliseras till att kartlägga det svenska näringslivet.

Annette Nylund, analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Annette Nylund, senior analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Det känns bra att vi agerade snabbt och att vi fick möjlighet att ställa några frågor till företagen om vilka arbetsmiljöåtgärder som genomförts under coronapandemin. Det ger oss både en ögonblicksbild om över vad som faktiskt hände i företagen under pandemin och analyserna bidrar till vår förståelse av situationen, säger Annette Nylund senior analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Faktorer hos anställda avgörande för typ av åtgärd

Analyserna fokuserar på näringslivets olika branscher och förekomsten av arbetsmiljöåtgärder i företag i det svenska näringslivet under pandemin samt vilka faktorer som förklarar förekomsten av de olika åtgärderna.

– En av de viktigaste slutsatserna är att andra faktorer än de som vanligtvis bidrar till ett utvecklat arbetsmiljöarbete styrt förekomsten av arbetsmiljöåtgärder under coronapandemin. Det vill säga det är inte den huvudsakliga produktionsinriktningen (bransch) som i huvudsak förklarar förekomst av åtgärder under coronapandemin utan faktorer som är knutna till de anställda. Vi ser att hög andel av unga kvinnor särskilt har bidragit till ökad förekomst av distansarbete. Företagets storlek; i detta fall förklarar små företag särskilt förekomsten av flera olika åtgärder. Resultatet kan förklaras av att de mindre företagen inte hade arbetsmiljörutiner på plats före pandemin i samma utsträckning som medelstora och stora företag, konstaterar Annette Nylund.

Verkar vara en av de första studierna i Europa

Resultat från studien presenterades vid en internationell konferens i Madrid och verkar vara en av de första i Sverige och Europa som belyser faktorer som förklarar vilka arbetsmiljöåtgärder som vidtagits inom olika branscher.

– Bland tjänstebranscherna är det ett par kunskapsintensiva branschers som bidrar till att förklara förekomst av flera olika arbetsmiljöåtgärder. Kunskapsintensiva tjänstebranscher brukar inte utmärka sig när det gäller ett mer utvecklat arbetsmiljöarbete. De utmärker sig inte heller genom hög arbetsmiljörisk, snarare det omvända. Även dessa resultat kan förklaras av att företag i dessa branscher inte hade arbetsmiljörutiner på plats före pandemin i samma utsträckning som i flera andra typer av verksamheter, säger Annette Nylund.

– Utifrån de analyser som vi gjort drar vi slutsatsen att personalstruktur och små företag har fått större betydelse som drivkrafter för mer utvecklat arbetsmiljöarbete än vad de hade före pandemin. Eftersom de branscher som utmärker sig för mindre utvecklat arbetsmiljöarbete vidtagit flera olika åtgärder i högre utsträckning än andra branscher indikerar det troligen också ett behov av att utveckla arbetsmiljöarbetet i dessa branscher, avslutar Annette Nylund.

Vårt uppdrag med analys av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete

I vårt uppdrag ingår särskilt att inom arbetsmiljöområdet följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete. Som ett led i detta arbete genomförde vi hösten 2020 en enkätundersökning. I enkäten ställdes ett flertal frågor om arbetets organisering och arbetsmiljöarbete 2019 som analyseras och redovisas i rapporter med publicering löpande under projekttiden.
”Företagens arbetsmiljöarbete i det svenska näringslivet under coronapandemin” är en av dessa rapporter och den är baserad på några samlingsfrågor om påverkan av coronapandemin och arbetsmiljöåtgärder under 2020.

Fakta om enkätstudie

  • Statistiska centralbyrån har på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap samlat in enkätdata under hösten 2020
  • Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt och analyserat data
  • Drygt 2500 företagsledningar besvarade enkäten
  • Svaren från företagens ledningar har kombinerats med registerdata om företagsstruktur och utbildnings- och personalstruktur
  • Resultaten i studien kan generaliseras till att belysa det svenska näringslivet.

Publikation

Läs och ladda hem rapporten ”Arbetsmiljöåtgärder i det svenska näringslivet under coronapandemin – en ögonblicksbild under 2020”