Samband mellan ledarskap och medarbetares hälsa kopplat till prestation och produktivitet

Finns det ett samband mellan ledarskap och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation? Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.

Arbetsmiljörelaterade besvär kopplade till stress och psykisk ohälsa har ökat och är numera de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär för både kvinnor och män. Ohälsa som kan kopplas till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön ökar främst hos kvinnor.

– En av våra tidigare kunskapssammanställningar konstaterade att ledarskap har betydelse för medarbetares hälsa och välbefinnande. Nu tar vi ett steg till och ställer frågan om det även går att se samband mellan ledarskap och hälsa kopplat till prestation och produktivitet, säger Monica Kaltenbrunner processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Andreas Stenling, Susanne Tafvelin och Robert Lundmark arbetar alla vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, de är experter och författare till kunskapssammanställningen.

Faktorer som kan kopplas till produktivitet och prestation

En hållbar arbetsmiljö är viktig för individens hälsa men det är även viktigt att påvisa faktorer som kan kopplas till produktivitet och prestation. En av frågeställningarna som kunskapssammanställningen söker svar på är; hur ser sambanden ut mellan ledarskap och medarbetares hälsa samt prestation och organisatorisk produktivitet?

– Det ska verkligen bli spännande att se vad studierna visar. Vi har precis avslutat litteratursökningen och nu ska vi börja granska de artiklar vi hittat, säger Susanne Tafvelin, leg. psykolog och docent vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och en av tre författare.

Vikten av att belysa chefens inverkan på hälsa och prestation

Målet med projektet är att sammanställa kunskap som identifierar forskning där sambandet mellan ledarskap och medarbetares hälsa samt prestation och organisatorisk produktivitet inom både offentlig och privat sektor analyseras.

– Ja, vår förhoppning är ju att kunskapssammanställningen ska ge organisationer ett evidensbaserat underlag och konkreta råd om hur chefer kan påverka medarbetares hälsa och prestation i positiv riktning, säger Robert Lundmark, lektor och leg. psykolog.

Andreas Stenling, docent i psykologi och forskar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet fortsätter.

– Precis, och vi tycker det är viktigt att belysa chefers inverkan på hälsa och prestation i en och samma rapport, så att det blir tydligt för organisationer att de hänger ihop och inte är olika saker. Det har tidigare studier visat, att den inverkan chefer har på medarbetares prestation hänger ihop med att de även påverkar hur medarbetarna mår, avslutar Andreas Stenling.

Med intresse för chefers påverkan på medarbetares hälsa

Susanne Tafvelin, Andreas Stenling och Robert Lundmark arbetar alla vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, är experter och författare till kunskapssammanställningen. Susanne Tafvelin är den huvudansvarige experten forskar och undervisar inom området arbets- och organisationspsykologi med fokus på ledarskap. Hennes huvudsakliga forskningsintresse handlar om hur chefer påverkar medarbetares hälsa och hur ledarträning kan utformas så att chefer faktiskt lär sig nya färdigheter som de kan använda för att främja medarbetares hälsa på arbetsplatsen

Andreas Stenling är docent i psykologi och forskar om kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa över livsloppet, motivationsprocesser samt ledarskap. Robert Lundmark är lektor och leg. psykolog med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi. Förutom undervisning forskar Robert om ledarskap och organisationsförändringar.

Mer information:

Kunskapssammanställning – Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation

Kunskapssammanställning – Ledarskap för hälsa och välbefinnande