Intervjustudie om arbetsmiljörisker och friskfaktorer inom hälso- och sjukvården

Regeringsuppdraget att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal delades upp i fyra delprojekt, här presenteras ett av dem. Som en del av uppdraget presenterar vi en rapport där vi har intervjuat företrädare inom ett antal organisationer med inblick i arbetsmiljön för dessa grupper.

Om publikationen

Myndigheten har fört dialog med arbetsmarknadens parter, kommuner, regioner, professionsföreningar, företagshälsan och forskningsinstitutioner för att fördjupa kunskapen om arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. De intervjuade är företrädare för organisationer med inblick i arbetsmiljön för dessa grupper.

Studiens huvudsakliga frågor är:

1. Vilka är de viktigaste risk- och friskfaktorerna för fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö och hur hänger de samman?

2. Vilka åtgärder skulle skapa störst värde för att stärka arbetsmiljön?

3. Vilken ytterligare kunskap behövs för att kunna bedriva ett effektivt arbete för att stärka arbetsmiljön?

Resultat

Studien visar att både risk- och friskfaktorer i de olika områdena hänger samman och påverkar varandra. Konsekvenser av bristande organisatorisk arbetsmiljö kan exempelvis leda till fysiska risker. Resultaten från studien pekar på möjliga insatser för att stärka arbetsmiljön. En central åtgärd är att etablera ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta ställer i sin tur krav på långsiktighet, ledarskap och kompetens i olika delar av berörda organisationer. Behovet av kunskap är inte entydigt. Vissa av de intervjuade menar att kunskapen finns och att problemet är att den inte används. En del beskriver ett behov av mer specifik kunskap om frisk- och riskfaktorer inom hälso- och sjukvården. Andra pekar på kunskap om effekter av olika riskfaktorer som exempelvis etisk stress, den kognitiva arbetsmiljön samt den digitala arbetsmiljön.

Beteckning:

2023:8

Relaterat:

Vi inhämtar och sammanställer kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal

Rapport från intervjuer med organisationer som har inblick i arbetsmiljön inom hälso- och sjukvård

Övrigt