Utvärdering av sanktionsavgifter

Vi följer upp och utvärderar effekter av lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2014 där fler arbetsmiljö- och arbetstidsregler kombineras med sanktionsavgifter i stället för böter.

Bakgrund

Ett övergripande syfte med lagändringen var att få bättre efterlevnad av de krav som ställs i lagstiftning och förordningar och därigenom en bättre arbetsmiljö. Förhoppningen med övergången från straffsanktioner till sanktionsavgifter var att fler arbetsgivare skulle följa reglerna, påföljderna skulle bli mer kännbara, administrationen enklare och reaktionen snabbare. Lagändringen föregicks av den statliga utredningen Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (SOU 2011:57).

Syfte

Syftet med uppdraget är att bidra med kunskap om i vilken mån sanktionsavgifter är ett effektivt styrmedel och vad det i sådana fall beror på. Utvärderingskriterier utgörs bland annat av sanktionsavgifternas effekter, i relation till förväntade positiva effekter och i relation till icke-önskade effekter.

Skillnaden mellan sanktionsavgift och böter

En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis och går sedan vidare till åklagare och domstol (Arbetsmiljöverket ADI 687).

Tidsplan

100%
Jun 23
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 1 juni 2023
  • flagAvslut: 31 mars 2024