Sanktionsavgifter för överträdelser av arbetsmiljölagen – en effektutvärdering

2014 infördes styrmedlet sanktionsavgifter i syftet att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi har utvärderat sanktionsavgiftssystemet i syfte att bidra med kunskap om i vilken mån sanktionsavgifter är ett effektivt styrmedel eller inte, och varför.

Sammanfattning

Denna rapport utgör en effektutvärdering av sanktionsavgiftssystemet och omfattar tidsperioden från att styrmedlet introducerades 2014 och fram till 2023. Utvärderingen avser sanktionsavgiftssystemets konstruktion, dess implementering, måluppfyllelse och effekter. Utvärderingen har gjorts i relation till både de förväntade positiva effekterna och till de farhågor (potentiella ickeönskade effekter) som uttrycktes av olika remissinstanser inför lagändringen 2014 eller som i huvudsak har framförts av arbetsmarknadens parter efter att systemet kommit på plats. Det övergripande syftet med utvärderingen är att bidra med kunskap om i vilken mån sanktionsavgifter är ett effektivt styrmedel eller inte, och varför.

Författare

Sofia Avdeitchikova, Fil. dr. Oxford Research

Nils Brandsma, Fil. mag. Oxford Research

Ylva Saarinen, Fil. lic. Policy in Practice

Beteckning

Rapport 2024:3

Övrigt

  • Typ av publikation

  • Publicerad

    7 mars 2024