Revidering av riktlinjer vid psykisk ohälsa

Myndighetens publikation ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen” publicerades första gången 2015. Sedan dess har ny forskning och kunskap tillkommit liksom ny lagstiftning och strategiskt arbete i form av regeringsuppdrag inom närliggande kunskapsområden.

Myndigheten reviderar nu riktlinjerna utifrån aktuellt forskningsläge, samt ser över behovet och möjligheterna till inkludering av nya kunskapsområden och metoder beroende på vad som tillkommit sedan första utgåvan. Den reviderade utgåvan planeras vara klar under våren 2024.

Bakgrund

”Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen” ingår i myndighetens serie riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Våra riktlinjer är i huvudsak utformade för medarbetare inom företagshälsovården eller andra aktörer med liknande kompetens. Dock kan flera av riktlinjerna, eller vissa delar av riktlinjerna kan också vara särskilt användbara för arbetsgivare, såsom chefer, HR, skyddsombud, och fackliga ombud och personer som arbetar med utvecklings- och arbetsmiljöfrågor och olika typer av specialister.

Det är nu dags för en revidering av riktlinjerna som utkom första gången 2015. En förstudie som ligger till grund för revideringen genomfördes under hösten 2022.

Syfte och mål

Med aktuella riktlinjer för evidensbaserad praktik ges företagshälsovården, och aktörer med liknande kompetens och tjänsteutbud, konkret vägledning och stöd baserad på aktuell forskning och senaste rön. På så sätt kan företagshälsovårdens kunnande och praktiska arbete vara till stöd för arbetsgivares förebyggande och åtgärdande arbete när det gäller psykisk ohälsa, både på organisations- och individnivå.

Arbetet genomförs av en projektgrupp bestående av forskare och praktiker. Projektet kommer också att formera referensgrupper med representation från praktiker och andra intressenter i syfte att diskutera arbetet och specifika frågeställningar under projektets gång.

Tidsplan

61%

Publicering av publikation

2023-08-20 - 2024-06-30

Lansering

2024-07-01 - 2024-09-30
Aug 23
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
  • play_arrowStart: 20 augusti 2023
  • flagAvslut: 30 september 2024