Utvärdering och uppföljning av insatser som gjorts för att förbättra kvinnors arbetsmiljö

Vi har i uppdrag att utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiska insatser. I det här egeninitierade projektet så utvärderas ett regeringsuppdrag med syfte att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

Bakgrund 

2011 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att utveckla och genomföra insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Fokus för insatserna låg på att förebygga förslitningsskador på grund av felaktig arbetsbelastning. Genomförda åtgärder bestod av omfattade kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer och genomförande av nationella tillsynsaktiviteter. 

Läs slutrapporten från uppdraget på Arbetsmiljöverkets webbplats

Syfte

Det övergripande syftet är att följa upp och klargöra om de insatser som utvecklades och genomfördes bidragit till att nå målet att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsrelaterade förslitningsskador. Det övergripande syftet delas in i två delar. Den första delen utgår från arbetsskadestatistik och syftar till att klargöra om det skett några synbara förändringar över tid. Den andra delen utgår från erfarenheter som gjorts och syftar till att beskriva och följa upp om, och i sådana fall vilka, insikter och lärdomar som gjorts utifrån det arbete som genomförts. I diskussion av resultaten ingår också att bidra till en förståelse för vilka förutsättningar och villkor som bör finnas för att möjliggöra utvärdering och uppföljning av den här typen av insatser.

Tidsplan

96%
article

Publicering rapport

2024-03-08
Apr 21
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
  • play_arrowStart: 1 april 2021
  • articlePublicering rapport: 8 mars 2024
  • flagAvslut: 10 juni 2024