Effektutvärdering och uppföljning av insatser som gjorts för att förbättra kvinnors arbetsmiljö

Vi har i uppdrag att utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiska insatser. I det här egeninitierade projektet så utvärderas ett regeringsuppdrag med syfte att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

Bakgrund 

2011 fick Arbetsmiljöverket  i uppdrag att utveckla och genomföra insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Fokus för insatserna låg på att förebygga förslitningsskador på grund av felaktig arbetsbelastning. Genomförda åtgärder bestod av omfattade kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer och genomförande av nationella tillsynsaktiviteter. 

Läs slutrapporten från uppdraget på Arbetsmiljöverkets webbplats

Syfte

Syftet med utvärderingen är att undersöka om de insatser som har gjorts har bidragit till att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem och se effekten av insatser som gjorts för att förebygga förslitningsskador på grund av felaktig arbetsbelastning. 

Tidsplan

100%
  • play_arrowUppstart: 1 april 2021
  • flagSlutredovisning: 31 oktober 2022